สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2550
เสวนา "แนะแนวการเรียนต่อปริญญาโทและเอกสาขาเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
13.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
:
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
:
ดร.เณศรา สุขพานิช
:
อ.พรเทพ เบญญาอภิกุล
:
อ.ปกป้อง จันวิทย์
Economic Lecture Series 2: "ประสบการณ์แปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย: ความสำเร็จหรือล้มเหลว?"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.สิทธิกร นิพภยะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550
ไฟล์เอกสาร :
ECONversation "ตรวจสถานการณ์เศรษฐกิจโลก"
เวลา :
15.30 น.
โดย :
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
ECONversation ครั้งนี้เป็นการสนทนาวงปิดสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ไม่อนุญาตให้มีการรายงานข่าวผ่านสื่อ
ไฟล์เอกสาร :
บทความวิชาการ "Price Effects of Boutique Motor Fuels"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
W. David Walls ; Department of Economics University of Calgary
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract :
Federal clean air regulations have spawned a proliferation of motor fuel types that have created differentiated markets for motor fuels, increased the cost of supplying these fuels, and reduced the capacity of the supply infrastructure. In this paper we examine wholesale gasoline prices in 99 US cities over a time horizon of 204 weeks using a panel data regression model to explain fuel prices as a function of fuel attributes, the price of crude oil, and seasonal and city-market-specific effects. Our results show that fuel prices are related to the use of a special blend not widely available in the region and more costly to make, and the situation of the particular city market in relation to major refining centers or other sources of supply.
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "“เจาะลึกอุตสาหกรรมเหล็ก...ที่คนไทยไม่เคยรู้”"
เวลา :
13.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดย :
คุณวิกรม วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
:
คุณวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา
:
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "The Impacts of Sea-Level Rise in Southeast Asia"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
Dr. Benoit Laplante ; Simon Fraser University, Canada
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2550
ECONversation "Dance with the dragon: เริงระบำธุรกิจในแดนมังกร" สนทนาว่าด้วยกรณีศึกษาธุรกิจไทยในจีน
เวลา :
14.00 น.
โดย :
คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า
:
อ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ Doing Business in China
ผู้ดำเนินรายการ :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Economic Lecture Series 1: "การปฏิรูปการเมืองไทย: บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สถาบัน"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550
ไฟล์เอกสาร :
"ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนของสถานพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล
:
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2550
"ฐานข้อมูลเศรษฐกิจไทยออนไลน์: ข้อมูลและการใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัย"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม ผู้อำนวยการ U of Chicago - UTCC Research Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเหตุ :
มีการแนะนำและสาธิตการใช้ฐานข้อมูล Labor Force Survey และ Socio-Economic Survey รวมทั้งแนวทางการทำวิจัยโดยใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะการทำวิจัยด้านเศรษฐมิติ
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์