สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2550
ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"
เวลา :
9.00 น.
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร :
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2550
"The Generalized Composite Commodity Theorem: Aggregation of Grocery Items at Firm Level"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: "กระบวนการยุติธรรม 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
ศ.ดร.คณิต ณ นคร
รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
รศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
"มาตรการ 18 ธันวาคม, Capital Controls และเศรษฐกิจไทย"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อภิปราย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
ดร.ธาริษา วัฒนเกส
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.เพลินพิศ สัตย์สงวน
ไฟล์เอกสาร :
ECONversation "เปิดทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ"
เวลา :
9.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ผู้ดำเนินรายการ :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “FTA: บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน”
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบาย FTA ของไทย"
โดย :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
2 :
"กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจา FTA"
โดย :
ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนารายงานวิจัยวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ศ.459)
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.เอื้อมพร ตสาริกา
1 :
“ศักยภาพการส่งออกข้าวไทย - ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทย-เวียดนาม”
โดย :
คุณณัฐกาญจน์ สืบพงศ์เภา
คุณศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์
คุณอัญชลี พัฒนศักดิ์ภิญโญ
2 :
“บทบาทของการขนส่งทางเรือต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย”
โดย :
คุณปัญจมา อยู่เย็น
คุณสุวิดา ชนะวรรณโณ
คุณพรรษนันท์ ยอดมณี
3 :
“ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมไก่ไทย”
โดย :
คุณพรนรินทร์ โรจน์จิรโฆษิต
คุณเพ็ญสิริ พึ่งพระเกียรติ
คุณอัครัฐ นิมิตรชัย
4 :
“K-Movie - บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน”
โดย :
คุณสมคิด พุทธศรี
คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ไฟล์เอกสาร :
"การลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย: แบบแผนและปัจจัยกำหนด"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "Nonparametric Econometrics"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
1 :
“Term Structure ของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย ประมาณค่าด้วยวิธี B-Spline”
โดย :
คุณกานต์ ธรรมจำรัสศรี
2 :
“ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไทย | ศึกษาเปรียบเทียบกับวิธี Nonparametric”
โดย :
คุณทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
ไฟล์เอกสาร :
"Major Firms in Malaysia and Thailand: Their Attribute-Based Distribution and Financing Structures, and Where Japanese and Other Foreign Affiliates Stand"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
Associate Professor FumiHaru Mieno
Dr.Shinya Handa
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์