สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2550
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 3 "องค์กรอิสระ 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
คุณยุวรัตน์ กมลเวชช
อ.แก้วสรร อติโพธิ
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
"สังคมการเมืองไทย 4 เดือน หลังรัฐประหาร"
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา :
9.00 น.
ปาฐกถานำ :
อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์
เวลา :
9.30 น.
เสวนา :
"สังคมการเมืองไทย 4 เดือน หลังรัฐประหาร"
โดย :
รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
อ.ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
เวลา :
13.30 น.
การเสนอบทความ :
“วิเคราะห์ระบอบสนธิ”
โดย :
คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
ผู้วิจารณ์ :
อ.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
เวลา :
15.30 น.
การเสนอบทความ :
“อริสโตเติลกับรัฐประหาร 19 กันยา”
โดย :
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
ไฟล์เอกสาร :
"การปฏิรูปกติกาภาคการเงินไทย"
เวลา :
14.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ดร.ธาริษา วัฒนเกส
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "วิกฤตเศรษฐกิจ"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"วิกฤตเศรษฐกิจเปรียบเทียบ สวีเดน เม็กซิโก และไทย"
โดย :
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย
2 :
"พลวัตรกลุ่มทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ข้อสังเกตบางประการ"
โดย :
อ.อุกฤษฎ์ ปัทมานนท์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
"รัฐธรรมนูญใหม่กับการรุกรานรูปแบบใหม่ของยุคโลกาภิวัตน์"
เวลา :
13.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ดร.เจริญ คัมภีรภาพ
ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
"ลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล: วิเคราะห์ร่างความตกลง FTA ไทย-อเมริกา"
เวลา :
9.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์
สัมมนาวิทยานิพนธ์หัวข้อ "Dynamic Macroeconomics"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
รศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
1 :
"พฤติกรรมเชื่อมั่นเกินตัวกับภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์"
โดย :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์
2 :
"นโยบายการเงินในโลกไร้พรมแดน"
โดย :
คุณสุชานัน จุนอนันตธรรม
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2549
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 2 "ระบบเลือกตั้ง 2550" ว่าด้วยการปฏิรูประบบเลือกตั้งไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
ศ.ดร. สมบัติ จันทรวงศ์
รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
รศ.ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
คุณวิทยา แก้วภราดัย
คุณจำลอง ครุฑขุนทด
คุณนิกร จำนง
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.สิริพรรณ นกสวน
อ.ปกป้อง จันวิทย์
"สองปีใน IMF"
เวลา :
8.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร :
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาคภาษาไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
1. :
“ปัจจัยกำหนดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ | กรณีศึกษาเส้นทางไทย-เซี่ยงไฮ้ และไทย-สิงคโปร์”
โดย :
คุณวันเพ็ญ ไกรเกียรติสกุล
2. :
“Switching Cost ในอุตสาหกรรมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”
โดย :
คุณประถมพงศ์ ศรีนวล
3. :
“พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของพันธบัตรรัฐบาลไทย”
โดย :
คุณอรุณศรี แซ่ฉั่ง
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์