สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2550
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "Nonparametric Econometrics"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
1 :
“Term Structure ของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย ประมาณค่าด้วยวิธี B-Spline”
โดย :
คุณกานต์ ธรรมจำรัสศรี
2 :
“ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไทย | ศึกษาเปรียบเทียบกับวิธี Nonparametric”
โดย :
คุณทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
ไฟล์เอกสาร :
"การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน: ประโยชน์ ภาระ และความเสี่ยง"
เวลา :
9.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อภิปราย :
คุณสุเทพ ฉิมคล้าย
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
คุณวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
ไฟล์เอกสาร :
"Major Firms in Malaysia and Thailand: Their Attribute-Based Distribution and Financing Structures, and Where Japanese and Other Foreign Affiliates Stand"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
Associate Professor FumiHaru Mieno
Dr.Shinya Handa
สัมมนาเดือนมกราคม 2550
"โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจไทย"
เวลา :
9.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล
อ.ปกป้อง จันวิทย์
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 4 "เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น 2550" ว่าด้วยการกระจายอำนาจทางการเมืองและการคลังสู่ท้องถิ่น
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์
คุณอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ผศ.สิริพรรณ นกสวน
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 3 "องค์กรอิสระ 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
คุณยุวรัตน์ กมลเวชช
อ.แก้วสรร อติโพธิ
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
"สังคมการเมืองไทย 4 เดือน หลังรัฐประหาร"
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา :
9.00 น.
ปาฐกถานำ :
อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์
เวลา :
9.30 น.
เสวนา :
"สังคมการเมืองไทย 4 เดือน หลังรัฐประหาร"
โดย :
รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
อ.ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
เวลา :
13.30 น.
การเสนอบทความ :
“วิเคราะห์ระบอบสนธิ”
โดย :
คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
ผู้วิจารณ์ :
อ.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
เวลา :
15.30 น.
การเสนอบทความ :
“อริสโตเติลกับรัฐประหาร 19 กันยา”
โดย :
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
ไฟล์เอกสาร :
"การปฏิรูปกติกาภาคการเงินไทย"
เวลา :
14.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ดร.ธาริษา วัฒนเกส
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "วิกฤตเศรษฐกิจ"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"วิกฤตเศรษฐกิจเปรียบเทียบ สวีเดน เม็กซิโก และไทย"
โดย :
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย
2 :
"พลวัตรกลุ่มทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ข้อสังเกตบางประการ"
โดย :
อ.อุกฤษฎ์ ปัทมานนท์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
"รัฐธรรมนูญใหม่กับการรุกรานรูปแบบใหม่ของยุคโลกาภิวัตน์"
เวลา :
13.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ดร.เจริญ คัมภีรภาพ
ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์