สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2561
Seminar"The Impact of a Billing System on Healthcare Utilization: the Case of the Thai Civil Servant Medical Benefit Scheme"
by :
1. Nada Wasi , Puey Ungphakorn Institute for Economic Research, Bank of Thailand
:
2. Jirawat Panpiemras, Bangkok Bank PCL
:
3. Wanwiphang Manachotphong, Department of Economics, Thammasat University
Date :
Monday, 12 November, 2018
Time :
10.00 am - 12.00 am.
Venue :
the 5th-Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan)
Free/No Reservation Request
Video Link :
ซีรีส์สัมมนาชุด "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ในหัวข้อเรื่อง"Joseph Stigilitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล บริษัทป่าสาละ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2561
สัมมนาวิชาการ"เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาชุด ก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง"เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)" ณ ห้อง LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
เวลา :
กำหนดการ
13.15-13.00 น. :
กล่าวเปิดงาน
:
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.15-13.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
:
โดย ผู้แทนระดับสูงจากสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
13.30-14.30 น. :
ปาฐกถาพิเศษ "เส้นทางสายไหม กับโอกาสของประเทศในกลุ่ม CLMVT"
14.45-16.00 น. :
การเสวนาเรื่อง "การเติบโตของ CLMVT โอกาสและความท้าทาย"
โดย :
1. ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. คุณเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอสซีจี
:
3. คุณสวี เกินโหลว กรรมการผู้จัดการใหญ่นิคมอุตสาหกรรมระยองไทยจีน
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Seminar 1. "Conditions for effective macroprudential policy interventions" และ 2."Capital Account Policies in Emerging Asian Countries: Still Effective in the new Millennium?"
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา :
10.00-12.00 น.
โดย :
1.Dr.Arief Ramayandi, Asian Development Bank (ADB) และ 2. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"ยังมีความหมาย: แนวคิดเรื่องชุมชนของ Elinor Ostrom กับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
อาจารย์ชล บุนนาค, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง"เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง"เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
วันที่ :
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
เวลา :
10.00-12.00 น.
:
ร่วมเสวนาโดย
:
1. ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
3. ดร.ธร ปีติดล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar"Student Co-curricular Activities and How They Enhance Employability”
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
Dr.Harold Langford, Louisiana State University at Alexandria.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
สัมมนาเดือนกันยายน 2561
Seminar“The Price of Greenness: Some Evidence from Green Bond Markets"
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
เวลา :
10.30-12.00 น.
โดย :
Dr.Donghyun Park, The Asian Development Bank (ADB)
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar"The Overeducation and Skill Mismatch of Young Graduates in Indonesia”
วันที่ :
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, Japan
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Seminar"The Labor Market Integration of Rohingya Construction Workers in Peninsular Malaysia"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
Asst.Prof.Dr.Melati Nungsari, Asia School of Business in Kuala Lumpur, Malaysia.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์