สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2550
"ลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล: วิเคราะห์ร่างความตกลง FTA ไทย-อเมริกา"
เวลา :
9.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์
สัมมนาวิทยานิพนธ์หัวข้อ "Dynamic Macroeconomics"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
รศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
1 :
"พฤติกรรมเชื่อมั่นเกินตัวกับภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์"
โดย :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์
2 :
"นโยบายการเงินในโลกไร้พรมแดน"
โดย :
คุณสุชานัน จุนอนันตธรรม
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2549
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 2 "ระบบเลือกตั้ง 2550" ว่าด้วยการปฏิรูประบบเลือกตั้งไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
ศ.ดร. สมบัติ จันทรวงศ์
รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
รศ.ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
คุณวิทยา แก้วภราดัย
คุณจำลอง ครุฑขุนทด
คุณนิกร จำนง
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.สิริพรรณ นกสวน
อ.ปกป้อง จันวิทย์
"สองปีใน IMF"
เวลา :
8.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร :
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาคภาษาไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
1. :
“ปัจจัยกำหนดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ | กรณีศึกษาเส้นทางไทย-เซี่ยงไฮ้ และไทย-สิงคโปร์”
โดย :
คุณวันเพ็ญ ไกรเกียรติสกุล
2. :
“Switching Cost ในอุตสาหกรรมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”
โดย :
คุณประถมพงศ์ ศรีนวล
3. :
“พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของพันธบัตรรัฐบาลไทย”
โดย :
คุณอรุณศรี แซ่ฉั่ง
ไฟล์เอกสาร :
ECONversation "โลกร้อน: ความจริงที่ไม่อยากฟัง"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ฉายหนัง An Inconvenient Truth พร้อมเสวนาท้ายหนัง
โดย :
คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
ดำเนินรายการ :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ECONversation "คุยเรื่อง 'ชิน': กรณีภาษี-หุ้น-ที่ดิน-และ(อดีต)นายกฯ"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้ดำเนินรายการ :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
อ.ปกป้อง จันวิทย์
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “ Incentive Structure and Mechanism Design”
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
“แรงจูงใจของนักการเมือง บทบาทของการเลือกตั้ง และทางเลือกของนโยบายสาธารณะ” (Politicians' Motivation, Role of Elections, and Policy Choices)
โดย :
อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย
2 :
“การสร้างแบบจำลองการตัดสินใจเรื่องไม่สำคัญ” (Modeling Unimportant Decision)
โดย :
อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
“บรรษัทข้ามชาติกับการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา: การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมไทย”
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2549
"Globalization and its Implications for Agriculture Growth and Economic Development"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
Dr.Prabhu Pingali
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์