สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2443
สัมมนาวิชาการ“วิกฤติหนี้สาธารณะ : นัยต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากละตินอเมริกา และกลุ่มประเทศยูโร”
เวลา :
10.00 – 12.00 น.
บทคัดย่อ :
การก่อหนี้สาธารณะในระดับสูงเกินไป ทำให้หลายประเทศในละตินอเมริกาและกลุ่มประเทศยูโรเข้าสู่วิกฤติ และมีนัยต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ คือ วิกฤติหนี้สาธารณะในละตินอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า การก่อหนี้สาธารณะควรให้สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจและอยู่ในระดับที่สามารถใช้คืนได้ควบคู่กับการระมัดระวังการก่อหนี้ต่างประเทศของภาครัฐ ขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมมีความจำเป็นแต่ควรใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การเปิดเสรีทางการเงินจำเป็นต้องให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถปรับตัวอย่างเหมาะสม และการชดเชยการขาดดุลภาครัฐโดยการพิมพ์ธนบัตรสามารถสร้างผลเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างประเมินค่าไมได้ ทำให้หลายประเทศมีกฎหมายห้ามไม่ให้ธนาคารกลางดำเนินการเช่นนี้ ขณะที่ วิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยูโรได้สร้างบทเรียนสำคัญที่มีนัยต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยคือ ต้นทุนทางการเงินที่ภาครัฐและเอกชนได้รับควรสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป และในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นปกติ ภาครัฐไม่ควรก่อหนี้มาก เพื่อให้มีความสามารถในการระดมเงินมากพอที่จะจัดการปัญหาในช่วงวิกฤติ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการคลังในอนาคต
วิทยากรโดย :
คุณณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์ นักวิจัยอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y (50) ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาวิชาการ “Economic consequences of the Kobe earthquake in 1995.”
เวลา :
10 :
00-12 :
00 น.
วิทยากรโดย :
Asst.Prof. Ilan Noy
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาวิชาการ “มองมุมเศรษฐศาสตร์ต่อตลาดรถยนต์เกรย์”
เวลา :
13.30 - 16.00 น
บทคัดย่อ :
นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการนำเข้าคู่ขนานหรือตลาดเกรย์ของรถยนต์หรูในประเทศไทย ตลาดรถยนต์เกรย์เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคเนื่องจากราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี วิธีการดำเนินธุรกิจและกลไกการนำเข้า ขนาดตลาดและผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง งานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามตอบปัญหาเหล่านี้โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถหาได้จากแหล่งทุติยภูมิ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาด ผลการศึกษาพบว่ากลไกการนำเข้าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้คือการนำเข้ารถแบบ "จดประกอบ" ที่ผู้นำเข้าอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายและการตรวจสภาพรถ นอกจากนี้ยังพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำเข้าสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ภาษีอากรไปจำนวนมาก และ ที่สำคัญคือ ผู้บริโภคอาจต้องแบกรับต้นทุนจากความเสี่ยงจากรถที่ไม่ได้คุณภาพ หรือ ไม่ได้รับบริการที่พึงได้จากการซื้อรถจากตลาดเกรย์อีกด้วย
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424Y (50) ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
เฉพาะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาวิชาการ "การกระจายอำนาจการคลังกับความเหลื่อมล้ำการให้บริการสาธารณะ: การกระจายทรัพยากรรัฐในระดับพื้นที่"
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาการเสนอบทความ“Democracy and Economic Development”
เวลา :
13.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณชิดตะวัน ชนะกุล (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ University of Vienna, Austria
:
ห้องประชุม 60 ปี(2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
สัมมนาวิชาการ "Post-Communist Transformation : Lesson for Emerging Markets "
เวลา :
13.30 – 15.00 น.
โดย :
Professor Grzegorz W. Kolodko
:
Professor of economics and Director of Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER) at Kozminski University in Warsaw. Professor Kolodko was the former deputy Premier and Minister of Finance in 2002-03. He played a leading role in achieving the entry of Poland into the European Union. His field of expertise is wide, from macroeconomics, development economics, development policy, comparative economics, economic policy, public finance, monetary policy, international economics and politics. His works were published in several leading publishers such as Yale University Press, Oxford University Press, Nova Science as well as many peer-review journals.
ผู้ดำเนินรายการ :
Associate Professor Dr. Bhanupong Nidhiprabha Faculty of Economics, Thammasat University
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การบอยคอตการเลือกตั้งและการใช้สิทธิไม่ประสงค์จะลงคะแนน: บทวิเคราะห์ทางทฤษฎีเกมและหลักฐานเชิงประจักษ์จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรปี 2549"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ดร. ไกรยส ภัทราวาท Visiting FellowDepartment of Government and Institute for Quantitative Social Science Harvard UniversityCambridge MAUSA
ดำเนินรายการ :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ. 303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
:
(ผู้สนใจ รับฟังรายการสัมมนาที่ผ่านมา พร้อมเอกสารสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.econ.tu.ac.th/seminar)
สัมมนาวิชาการ "ดัชนีธุรกิจส่งออกกับการทำนายมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย"
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
น.ส.วรพักตร์ ฐิตะดิลก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
:
น.ส.ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาวิชาการ "แนวคิคทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักชิคาโกและอ๊อกฟอร์ด"
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร. อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ, สำเร็จการศึกษาจาก Faculty of Economics, University of Chicago
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
การเสนอบทความเรื่อง “Strategic Nonperforming Loans"
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณพอพล แข่งเพ็ญแข (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ Queen’s University, Canada
สถานที่ :
ณ ห้องเรียน ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์