สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2443
สัมมนาวิชาการ "การกระจายอำนาจการคลังกับความเหลื่อมล้ำการให้บริการสาธารณะ: การกระจายทรัพยากรรัฐในระดับพื้นที่"
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาการเสนอบทความ“Democracy and Economic Development”
เวลา :
13.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณชิดตะวัน ชนะกุล (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ University of Vienna, Austria
:
ห้องประชุม 60 ปี(2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
สัมมนาวิชาการ "Post-Communist Transformation : Lesson for Emerging Markets "
เวลา :
13.30 – 15.00 น.
โดย :
Professor Grzegorz W. Kolodko
:
Professor of economics and Director of Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER) at Kozminski University in Warsaw. Professor Kolodko was the former deputy Premier and Minister of Finance in 2002-03. He played a leading role in achieving the entry of Poland into the European Union. His field of expertise is wide, from macroeconomics, development economics, development policy, comparative economics, economic policy, public finance, monetary policy, international economics and politics. His works were published in several leading publishers such as Yale University Press, Oxford University Press, Nova Science as well as many peer-review journals.
ผู้ดำเนินรายการ :
Associate Professor Dr. Bhanupong Nidhiprabha Faculty of Economics, Thammasat University
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การบอยคอตการเลือกตั้งและการใช้สิทธิไม่ประสงค์จะลงคะแนน: บทวิเคราะห์ทางทฤษฎีเกมและหลักฐานเชิงประจักษ์จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรปี 2549"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ดร. ไกรยส ภัทราวาท Visiting FellowDepartment of Government and Institute for Quantitative Social Science Harvard UniversityCambridge MAUSA
ดำเนินรายการ :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ. 303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
:
(ผู้สนใจ รับฟังรายการสัมมนาที่ผ่านมา พร้อมเอกสารสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.econ.tu.ac.th/seminar)
สัมมนาวิชาการ "ดัชนีธุรกิจส่งออกกับการทำนายมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย"
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
น.ส.วรพักตร์ ฐิตะดิลก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
:
น.ส.ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาวิชาการ "แนวคิคทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักชิคาโกและอ๊อกฟอร์ด"
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร. อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ, สำเร็จการศึกษาจาก Faculty of Economics, University of Chicago
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
การเสนอบทความเรื่อง “Strategic Nonperforming Loans"
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณพอพล แข่งเพ็ญแข (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ Queen’s University, Canada
สถานที่ :
ณ ห้องเรียน ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "บทประยุกต์ Gravity Model : การค้าไทยกับประเทศเอเชีย”
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
นางสาวมนิสา นวลเต็ม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การแสดงปาฐกถา"60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 12 เรื่อง "เสน่ห์และอัปลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การแสดงปาฐกถาเรื่อง“ เสน่ห์และอัปลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์“
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์