สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2443
**เลื่อนการจัดออกไปก่อน** สัมมนาวิชาการ"Comparision of Approaches to Estimating Demand for Payment for Environmental Services Payment "
:
Dr. Monthien proposes a comparison of both parametric and semiparametric estimation of willingness to pay (WTP) for environmental services. In order to solve problems of inconsistency of estimation due to heteroscedasticity, conventional and new methods are used in the analysis.
วันที่ :
11 พฤศจิกายน 2556
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
TBA
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
วันที่ :
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2556
เวลา :
1.30 - 3.00 pm
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Seminar "Technical efficiency in Swedish employment offices"
Abstract :
This paper studies technical efficiency for Swedish employment offices between 2004 and 2010. Efficiency is computed using a semi-dynamic DEA-framework. On the input side we include a measure of input quality and we also control for services that are carried out by private contractors. On the output side we are using both intermediate and final outputs. The motivation for using an intermediate output is to take into account the fact that employment offices might have strengthen the possibility for unemployed individuals that remain unemployed to get a job in the forthcoming year. The result of the study is that we identify an average yearly inefficiency between 7 and 10 percent. We also observe that the inefficiency is unevenly distributed. To make employment offices more efficient this uneven distribution needs to be considered, otherwise efforts to improve efficiency might instead result in increased inefficiency.
by :
Mr.Jonas Mansson, Linnaeus University & Swedish National Audit Office
Date :
Tuesday, 5 March 2013
Time :
10.00 – 12.00 am
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “WAGE INEQUALITY AND RETURNS TO EDUCATION WITH CAPITAL MARKET DISTORTIONS: THE CASE OF VIETNAM”
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
บทคัดย่อ :
This paper examines the spillover of continuing capital market distortions into to the market for a complementary factor, skilled labor. Using Vietnamese data we find that capital market segmentation creates a two-track market for skills, in which state sector workers earn high salaries while nonstate workers face lower demand and lower compensation. Growth is reduced directly by diminished allocative efficiency and incentives to acquire education, and indirectly by higher wage inequality and rents for workers with access to state jobs.
โดย :
Dr. Ian Coxhead, University of Wisconsin-Madison.
ผู้วิจารณ์ :
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา) อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาวิทยานิพนธ์ >"บทบาทสื่อเศรษฐกิจ ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุนโลก"
สัมมนาวิชาการ“วิกฤติหนี้สาธารณะ : นัยต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากละตินอเมริกา และกลุ่มประเทศยูโร”
เวลา :
10.00 – 12.00 น.
บทคัดย่อ :
การก่อหนี้สาธารณะในระดับสูงเกินไป ทำให้หลายประเทศในละตินอเมริกาและกลุ่มประเทศยูโรเข้าสู่วิกฤติ และมีนัยต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ คือ วิกฤติหนี้สาธารณะในละตินอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า การก่อหนี้สาธารณะควรให้สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจและอยู่ในระดับที่สามารถใช้คืนได้ควบคู่กับการระมัดระวังการก่อหนี้ต่างประเทศของภาครัฐ ขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมมีความจำเป็นแต่ควรใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การเปิดเสรีทางการเงินจำเป็นต้องให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถปรับตัวอย่างเหมาะสม และการชดเชยการขาดดุลภาครัฐโดยการพิมพ์ธนบัตรสามารถสร้างผลเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างประเมินค่าไมได้ ทำให้หลายประเทศมีกฎหมายห้ามไม่ให้ธนาคารกลางดำเนินการเช่นนี้ ขณะที่ วิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยูโรได้สร้างบทเรียนสำคัญที่มีนัยต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยคือ ต้นทุนทางการเงินที่ภาครัฐและเอกชนได้รับควรสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป และในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นปกติ ภาครัฐไม่ควรก่อหนี้มาก เพื่อให้มีความสามารถในการระดมเงินมากพอที่จะจัดการปัญหาในช่วงวิกฤติ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการคลังในอนาคต
วิทยากรโดย :
คุณณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์ นักวิจัยอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y (50) ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาวิชาการ “Economic consequences of the Kobe earthquake in 1995.”
เวลา :
10 :
00-12 :
00 น.
วิทยากรโดย :
Asst.Prof. Ilan Noy
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาวิชาการ “มองมุมเศรษฐศาสตร์ต่อตลาดรถยนต์เกรย์”
เวลา :
13.30 - 16.00 น
บทคัดย่อ :
นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการนำเข้าคู่ขนานหรือตลาดเกรย์ของรถยนต์หรูในประเทศไทย ตลาดรถยนต์เกรย์เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคเนื่องจากราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี วิธีการดำเนินธุรกิจและกลไกการนำเข้า ขนาดตลาดและผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง งานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามตอบปัญหาเหล่านี้โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถหาได้จากแหล่งทุติยภูมิ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาด ผลการศึกษาพบว่ากลไกการนำเข้าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้คือการนำเข้ารถแบบ "จดประกอบ" ที่ผู้นำเข้าอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายและการตรวจสภาพรถ นอกจากนี้ยังพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำเข้าสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ภาษีอากรไปจำนวนมาก และ ที่สำคัญคือ ผู้บริโภคอาจต้องแบกรับต้นทุนจากความเสี่ยงจากรถที่ไม่ได้คุณภาพ หรือ ไม่ได้รับบริการที่พึงได้จากการซื้อรถจากตลาดเกรย์อีกด้วย
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424Y (50) ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
เฉพาะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์