สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกันยายน 2561
ซีรีส์สัมมนา "Development Economics Reconsidered ..from a Gandhian Viewpoint"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานซีรีส์สัมมนา "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ในหัวเรื่อง"Development Economics Reconsidered .. from a Gandhian Viewpoint" ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
Professor Kazuya Ishii
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2561
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (Thammasat Economic Focus-TEF14) ในหัวข้อเรื่อง"ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (Thammasat Economic Focus-TEF14) ในหัวข้อ"ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"
วันที่ :
จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
วิทยากร :
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2.ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
:
3. ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินรายการโดย :
อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar “Poverty and Prosocial Behavior”
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา :
10.30-12.00 น.
โดย :
ดร.สุภารี บุญมานันท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2561
การสัมมนาวิชาการ"หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย"
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2561
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
โดย :
1) ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2) ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
:
3) ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Economic Integration and Special Economic Zones: Evidence from The Case of Border Provinces in Thailand,Cambodia and Vietnam"
By :
Dr.Tam Bui Thi Minh, Lecturer at the School of Economics and Public Policy, Srinakharinwirot University
Date :
Monday, 18 June, 2018
Time :
2.00-4.00 p.m.
Venue :
the 5th-Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาวิชาการ "ทิศทางและบทบาทเศรษฐศาสตร์ในอนาคต"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 69 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เวลา :
10.00 - 12.00 น. การเสวนาวิชาการ "ทิศทางและบทบาทเศรษฐศาสตร์ในอนาคต"
เสวนาโดย :
ศ.ดร.ปราณิ ทินกร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ร่วมเสวนา และดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2561
สัมมนาวิชาการ"พรก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"
วันที่ :
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
ร่วมเสวนาโดย :
คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอล เอส เอ จำกัด และกรรมการ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
:
คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฉลกดอทคอม จำกัด
:
ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"แจ็คหม่าเยือนไทย ใครได้ใครเสีย?”
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
เวลา :
13.30 - 15.45 น.
ร่วมเสวนาโดย :
1) รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2) คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
:
3) คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
:
4) อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Bitcoin และตลาดเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ความท้าทายต่อตลาดเงิน/ตลาดทุนไทย”
โดย :
คุณปรมินทร์ อินโสม, ผู้ก่อตั้งบริษัท สตางค์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
วัน :
อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2561
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Kantian Behavior and Public Good Provision”
โดย :
คุณฟิกรี่ พิศสุวรรณ, Cornell University
วัน :
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์