สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2560
Seminar "Examining the Geographical Spillover of Industrial and Commercial Activities on Residential Expansion in Thailand: An Application of Spatial Econometrics and Satellite Data"
วันจันทร์ที่ :
20 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
-13.30 - 15.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
สถานที่ :
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) ในหัวข้อเรื่อง“แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย”
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) ในหัวข้อ "แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย"
วันที่ :
จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
วิทยากร :
1.ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:
3. ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Critical Evaluation of the New Theory Agriculture: Some Reflections from Case Studies”
วันที่ :
6 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2560
(ยกเลิก) Seminar “Financialization and industrial policies in Japan and Korea: Evolving complementarities and loss of state capabilities”
By :
Prof. Sébastien Lechevalier, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Post graduate School for Social Sciences, Paris
Date :
Oct 11, 2017
Time :
1.30 p.m. – 3.30 p.m.
Place :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan Campus)
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาวิชาการ"ประเทศไทยกับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง"
วันอังคารที่ :
10 ตุลาคม 2560
เวลา :
14.00 - 17.00 น.
โดย :
รศ.ดร.พีระ เจริญพร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ณ ห้องประชุม 424 อาคาร Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนกันยายน 2560
สัมมนา 1. "The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand " 2. เรื่อง "Foreign Workers in Thai Manufacturing:Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages "
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัย ณ ห้อง 424 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
วันพฤหัสบดีที่ :
21 กันยายน 2560
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
:
"The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand "
โดย :
อาจารย์ ธันย์ชนก นันทกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
"Foreign Workers in Thai Manufacturing.../Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages"
โดย :
คุณภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร, โครงการเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ)
:
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https..//goo.gl/Uqsfpi (หน้าเว็บไซต์คณะฯ)
Video Link :
- Video1
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจรายภาคและระดับราคาในระดับภูมิภาคของประเทศไทย” (The Effects of Monetary Policy on Regional Inflation and Sectoral Economy: A Case of Thailand)
วันที่ :
4 กันยายน 2560
เวลา :
13.30 -15.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
:
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2560
Invitation to attend our special edition of Book Dissemination Dissemination: Production Networks in Southeast Asia
:
"Imported Inputs on Indonesia's Product Variety and Quality"
Speakers :
Dr. Lili Yan Ing, Senior Economist at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
:
Dr. Archanun Kohpaiboon, Associate Professor at Faculty of Economics,
Chair of th Dixcussion :
Dr.Juthathip Jongwanich, Assistant Professor at Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 21 August 2017
Time :
09.30 am - 12.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2560
Seminar "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism"
By :
Dr.Gustavo Arciniegas
Date :
Monday, 31 July 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"Factors influencing a firm’s decision to conduct remanufacturing insight in developing country: the case study of Thailand"
Abstract :
Remanufacturing represents a significant End-of-Life (EoL) process for gaining environmental and economic advantages by extending product longevity, whilst reducing raw material consumption. Due to the sparse volume of relevant empirical studies, this study aims to bridge the gap in remanufacturing knowledge investigating the significant factors influencing firms’ decisions to conduct remanufacturing in three Thai industries, namely automotive parts, photocopiers and agricultural machinery. This research combined qualitative and quantitative approaches involving the use of semi-structured interviews and questionnaires. Our results show that across all three industries, the most powerful determinant driving the decision making of firms constitute factors within the area of business feasibility, followed by elements in a firm’s strategic factors and policy factors. Environmental regulations comprise the least important variable. Among the subordinate factors, financial aspects are ranked as the most crucial factor for conducting remanufacturing and acquiring core, which is a used product and main component of remanufacturing products, matters for remanufacturing firms to increase their profit margin. All industries perceive product maturity, especially in terms of product lifespan, technological change and complexity, as the second crucial factor to conduct remanufacturing. As the industries under consideration are labor-intensive, skilled workers are needed and ranked as the third influential factor to expedite remanufacturing processes. The firm’s characteristics and the structure of particular industries are important in identifying the impact of influencing factors. A comprehensive development of policies and strategies and robust governmental support are needed to develop remanufacturing in Thailand.
By :
Jirapan Chaowanapong, The Head of Corporate Strategy, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Date :
Monday, 7 August 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์