สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนเมษายน 2561
งานสัมมนาหัวข้อ “Asymmetric Effects of Oil Prices on Thai Stock Market”
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัน :
จันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
เวลา :
10.30-12.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาวิชาการ "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา: ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อเรื่อง "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา....ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย"
วันที่ :
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
(1) รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ / กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิบ้านฮอลันดา / ผู้ร่วมเขียนหนังสือ The English Factory in Siam 1612-1685 / อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
(2) ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ / เมธีวิจัยอาวุโส สกว. / อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 (Thammasat Economic Focus-TEF13) ในหัวข้อเรื่อง“อัดฉีค เก็บภาษี ช่วยใคร?"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 (Thammasat Economic Focus-TEF13) ในหัวข้อ "อัดฉีค เก็บภาษี ช่วยใคร?"
วันที่ :
จันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
วิทยากร :
1.ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
3. ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
:
4. อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2561
งานสัมมนาหัวข้อ “Welfare Analysis of the Universal Health Care Program in Thailand” โดย Dr.Natt Hongdilokkul
โดย :
Dr.Natt Hongdilokkul, Postdoctoral fellow, Shorenstein Asia-Pacific Research Center (APARC), Stanford University
วัน :
จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar on “Wages, Foreign Workers, and Multinational Enterprises in Malaysia”
By :
Prof.Eric D. Ramstetter, Asian Growth Research Institute and Kyushu University, Japan
Date :
Monday, 19 March 2018
Time :
09.30 – 12.30 hrs.
Venue :
the 5th-Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
งานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย”
โดย :
อ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
วัน :
ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
เวลา :
09.30-12.00 น.
สถานที่ :
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Seminar “Finanacialization and industrial policies in Japan and Korea : Evolving complementarities and loss of state capabilities”
By :
Prof. Sebastien Lechevalier, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Post graduate School for Social Sciences, Paris.
Date :
Wednesday, 28 February 2018
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
Room 203, 2 Floor Faculty of Economics, Thammasat University (The Prachan Campus)
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่"
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วันที่ :
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
โดย :
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
:
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “CAPTURING THE ORDER IMBALANCE WITH HIDDEN MARKOV MODEL: A CASE OF SET50 AND KOSPI50”
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
โดย :
อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2561
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ECON TU Symposium) เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
:
09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดงาน
โดย :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.15 - 11.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “พลวัตรการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย”
โดย :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER)
:
การนำเสนอในหัวข้อ “ภาคบริการของไทยกับบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
:
โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ณัฐ ธารพานิช สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
:
การนำเสนอในหัวข้อ “ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย”
:
โดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
ดำเนินรายการโดย :
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.15 - 12.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Sustained Growth of Middle-Income Countries”
โดย :
Prof. Jong-Wha Lee Director of Asiatic Research Institute at Korea University [Former Chief Economist and Head of the Office of Regional Economic Integration at the Asian Development Bank]
12.00 - 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตไทย ที่ส่งต่อไปยังห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลก”
โดย :
ผศ.ดร ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ชณกช ชสิธภนญ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
:
การนำเสนอในหัวข้อ “แนวโน้มและการพลิกโฉมของภาคพลังงาน”
โดย :
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
การนำเสนอในหัวข้อ “การเก็บค่าน้ำใน พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ..มุมมองและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์”
โดย :
อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
ดำเนินรายการโดย :
อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.45 -15.00 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. :
วงเสวนาสรุป “Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?”
โดย :
- รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ดร.สันติธาร เสถียรไทย ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารเครดิตสวิส
:
- คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
:
--------------------
:
สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
:
ได้ที่ http.//www.econ.tu.ac.th/symposium40/
Video Link :
- Video1
Video Link :
- Video2
Video Link :
- Video3
Video Link :
- Video4
Video Link :
- Video5
Video Link :
- Video6
Video Link :
- Video7
Video Link :
- Video8
Video Link :
- Video9
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์