สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2560
Seminar"Shocks and Frictions: a study through the lenses of multi-sectoral DSGE model"
By :
Dr. Kittichai Saelee, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University, Thailand
Date :
Monday, 3 July 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2560
Seminar “Optimal Regulation of Network Expansion”
:
(Bert Willems and Gijsbert Zwart)
Abstract :
We model the optimal regulation of continuous, irreversible, capacity expansion, where a regulated firm has private information about capacity costs, investments are financed from the firm's cash flows, and demand is stochastic. The optimal mechanism can be implemented as a revenue tax that increases with the level of the price cap. If the degree of asymmetric information is large, then the optimal mechanism consists of a laissez-faire regime for low-cost firms.That is the firm's price cap corresponds to that of an unregulated monopolist, and it is not taxed. This 'maximal distortion at the top' is necessary to provide information rents, as direct subsidies are not feasible.
By :
Associate Prof.Bert Willems Department of Economics, Tilburg University.
Date :
Wednesday June 28, 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
Room 303, 3rd Floor, Faculty of Economics, Thammasat University, (Tha Prachan Campus)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Middle Income Country Sovereign Borrowing Strategies: The Case of Thailand"
by :
Ben Cormier, a PhD candidate in political economy at the University of Toronto
Date :
Monday, June 26, 2017
Time :
1.30-3.30 pm
Place :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan Campus)
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 68
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 68 ขึ้นในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ตามกำหนดการดังนี้
ณ บริเวณ ชั้น 1 :
08.00 - 08.30 น. :
ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและรับประทานอาหารว่าง
08.30 - 09.30 น. :
พิธีสงฆ์
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 :
10.00 - 11.30 น. :
ปาฐกถาพิเศษ "ความทรงจำเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์ "
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นิธังกร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Seminar "Optimal Trade Policy, Equilibrium Unemployment and Labor Market Inefficiency”
By :
Dr. Wisarut Suwanprasert, Visiting Assistant Professor, Department of Economics, Vanderbilt University
Date :
Monday, 5 June 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
หมายเหตุ :
นำเสนอเป็นภาษาไทย
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2560
สัมมนาวิชาการ"การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์?"
บทคัดย่อ :
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่านักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะผู้ที่คลุกคลีกับแวดวงนักเศรษฐศาสตร์ไทย ควรศึกษาประเด็นประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (ประวัติแนวคิดฯ) ผู้เขียนเชื่อว่าเหตุผลที่ดีในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือ ความรู้จากประวัติแนวคิดฯ มีอิทธิพลต่อนักเศรษฐศาสตร์ในการเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นบทความนี้จึงแสดงว่านักเศรษฐศาสตร์สามารถวิพากษ์รากฐานของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักได้โดยใช้ความรู้จากประวัติแนวคิดฯ
วันที่ :
8 พฤษภาคม 2560
เวลา :
13.30-15..30 น.
โดย :
อ.ดร.นภนต์ ภุมมา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2560
สัมมนา "เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี" (บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี)
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (FES Thailand) และ สถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการ :
9.00-9.20 น. :
กล่าวเปิดงาน โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.20-9.45 น. :
หลักการในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทย.../บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี*
โดย :
ดร.ธร ปีติดล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
9.45-11.30 น. :
วงเสวนา “การปฏิรูปภาษีเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ฐิติมา ชูเชิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
:
ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
:
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
:
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Seminar "Efficiency in higher educational institutions"
By :
Professor Jonas Månsson, Linnaeus University, Sweden
Date :
Monday, 27 February 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2560
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 "เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
วันพฤหัสบดีที่ :
19 มกราคม 2560
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.30 - 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Global Economic Prospect 2017"
โดย :
Shabih A. Mohib Program Leader and Lead Economist, World Bank
10.00 - 11.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “ผลของความผันผวนในภาคการเงินต่อเศรษฐกิจไทย"
โดย :
ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.วิภาวิน พรหมบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
11.00 - 11.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 - 12.15 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “บทบาทของนโยบายการเงินในการจัดการความผันผวนทางเศรษฐกิจ”
โดย :
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
:
คุณบัณณรี ปัณณราช ธนาคารแห่งประเทศไทย
12.15 - 13.45 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.45 - 15.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย..../การเติบโตท่ามกลางความผันผวน"
โดย :
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
15.00 - 15.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 น. :
วงเสวนาสรุป “เมื่อเศรษฐกิจโลกผันผวน เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน?"
ร่วมเสวนาโดย :
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
:
ดร.ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ที่ www.econ.tu.ac.th
:
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:
คุณนริศา เกลียวทอง
:
โทรศัพท์ 02-6132480 หรือ narisa@econ.tu.ac.th
:
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
:
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
Video Link :
Video2/4
Video3/4
Video4/4
สัมมนาเดือนธันวาคม 2559
seminar "Trade and Investment Cooperation between India and Thailand: Challenges and Opportunities"
By :
Dr. Nawal K. Paswan Head of Department of Peace and Conflict Studies and Management, Sikkim University, India
Introduction :
Dr.Supruet Thavornyutikarn , Lecturer , Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Tuesday, 27 December 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์