ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2561
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
5 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
223 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
supruet@econ.tu.ac.th
2. ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
467 มธ.ท่าพระจันทร์
221 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
puree.sirasoontorn@econ.tu.ac.th
3. อ.ณพล สุกใส
439 มธ.ท่าพระจันทร์
242 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
napon@econ.tu.ac.th
4. อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
451
656 อาคารวาย
rungnapa@econ.tu.ac.th
5. ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
453 มธ.ท่าพระจันทร์
252 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
pawin@econ.tu.ac.th
6. อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
456 มธ.ท่าพระจันทร์
753 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
anan@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2560
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ผศ.ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
528 มธ.ท่าพระจันทร์
237 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
cheun@econ.tu.ac.th
2. รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
511 มธ.ท่าพระจันทร์
749 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
hongpha@econ.tu.ac.th
3. อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี
436 มธ.ท่าพระจันทร์
654 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
damisa@econ.tu.ac.th
4. รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
520 มธ.ท่าพระจันทร์
664 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
kiriya@econ.tu.ac.th
5. อ.ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
519 มธ.ท่าพระจันทร์
667 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
supanitt@econ.tu.ac.th
6. รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
513 มธ.ท่าพระจันทร์
246 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
krieng@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2559
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์
18 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
661 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
nongnuch@econ.tu.ac.th
2. ผศ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม
19 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
241 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
nantavut@econ.tu.ac.th
3. ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
449 มธ.ท่าพระจันทร์
247 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
sittikorn@econ.tu.ac.th
4. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
515 มธ.ท่าพระจันทร์
263 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
Juthathip@econ.tu.ac.th
5. ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
454
220 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
wasin@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2558
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
21 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
551 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
niramon@econ.tu.ac.th
2. รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
466 มธ.ท่าพระจันทร์
662 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
apichat@econ.tu.ac.th
3. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
524 มธ.ท่าพระจันทร์
750 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
chaleampong@econ.tu.ac.th
4. ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
454
220 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
wasin@econ.tu.ac.th
5. อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
258 (อาคารเดือน)
weerawat@econ.tu.ac.th
6. อ.ชล บุนนาค
18(60)ปี
561
cholb@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2557
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
3 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
651 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
aksornsri@econ.tu.ac.th
2009sorn@gmail.com
2. ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
16 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
657 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
pisut@econ.tu.ac.th
3. ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
514 มธ.ท่าพระจันทร์
559 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
ssrisuchart@econ.tu.ac.th
ssrisuchart@yahoo.com
4. ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
510 มธ.ท่าพระจันทร์
757 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
pornthep@econ.tu.ac.th
5. อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
petchtharin.w@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2556
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
511 มธ.ท่าพระจันทร์
749 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
hongpha@econ.tu.ac.th
2. ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
507 มธ.ท่าพระจันทร์
658 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
supawat@econ.tu.ac.th
3. ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
11 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
665 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
saipin@econ.tu.ac.th
4. ผศ.ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
528 มธ.ท่าพระจันทร์
237 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
cheun@econ.tu.ac.th
5. ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
460 มธ.ท่าพระจันทร์
758 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
chalotorn@econ.tu.ac.th
6. อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี
436 มธ.ท่าพระจันทร์
654 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
damisa@econ.tu.ac.th
7. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
509 มธ.ท่าพระจันทร์
660 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
pracha@econ.tu.ac.th
ajarn.pracha@gmail.com
ปีการศึกษา 2555
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ *
520 มธ.ท่าพระจันทร์
664 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
kiriya@econ.tu.ac.th
2. รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
513 มธ.ท่าพระจันทร์
246 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
krieng@econ.tu.ac.th
3. รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
465 มธ.ท่าพระจันทร์
234 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
thamavit@econ.tu.ac.th
4. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
509 มธ.ท่าพระจันทร์
660 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
pracha@econ.tu.ac.th
ajarn.pracha@gmail.com
5. ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
467 มธ.ท่าพระจันทร์
221 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
puree.sirasoontorn@econ.tu.ac.th
6. อ.ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
519 มธ.ท่าพระจันทร์
667 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
supanitt@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2554
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
429 มธ.ท่าพระจันทร์
648 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
piyawong@econ.tu.ac.th
2. อ.นนท์ นุชหมอน
17 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
264 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
nondh@econ.tu.ac.th
3. ผศ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
437 มธ.ท่าพระจันทร์
545 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
alongkorn@econ.tu.ac.th
4. อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
444 มธ.ท่าพระจันทร์
230 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
loylom@econ.tu.ac.th
5. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
509 มธ.ท่าพระจันทร์
660 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
pracha@econ.tu.ac.th
ajarn.pracha@gmail.com
* ผู้ประสานงาน
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์