ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2557
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์
527 มธ.ท่าพระจันทร์
649 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
paradorn@econ.tu.ac.th
2. รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
511 มธ.ท่าพระจันทร์
749 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
hongpha@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2556
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
450 มธ.ท่าพระจันทร์
560 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
chanin@econ.tu.ac.th
2. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
21 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
551 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
niramon@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2555
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.พีระ เจริญพร
445 มธ.ท่าพระจันทร์
564 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
peera@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2554
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช
463 มธ.ท่าพระจันทร์
554 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
nessara@econ.tu.ac.th
2. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
21 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
551 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
niramon@econ.tu.ac.th
3. รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
450 มธ.ท่าพระจันทร์
560 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
chanin@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2553
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
21 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
551 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
niramon@econ.tu.ac.th
2. รศ.ดร.พีระ เจริญพร
445 มธ.ท่าพระจันทร์
564 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
peera@econ.tu.ac.th
3. รศ.ดร.เพลินพิศ สัตย์สงวน
457
plearn@econ.tu.ac.th
4. รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
518
prayong@econ.tu.ac.th
5. รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์
447 มธ.ท่าพระจันทร์
548 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
prakarn@econ.tu.ac.th
6. รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
428
wanwilai@econ.ac.th
7. ผศ.ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
528 มธ.ท่าพระจันทร์
237 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
cheun@econ.tu.ac.th
8. อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
467
665 อาคารวาย
sansanee@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2552
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
21 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
551 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
niramon@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2551
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
514 มธ.ท่าพระจันทร์
559 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
ssrisuchart@econ.tu.ac.th
ssrisuchart@yahoo.com
ปีการศึกษา 2550
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
514 มธ.ท่าพระจันทร์
559 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
ssrisuchart@econ.tu.ac.th
ssrisuchart@yahoo.com
* ผู้ประสานงาน
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์