ประกันคุณภาพการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเอง

 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2558
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2557
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2556
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2555
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2554
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2553
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2552
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2551
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2550
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2549
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2548
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2547
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์