ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : บริการของหน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์

ท่าพระจันทร์:เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 38 เครื่อง
:เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับอาจารย์ 5 เครื่อง
รังสิต (อาคารตัว Y):เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 65 เครื่อง
:เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับอาจารย์ 6 เครื่อง (ชั้น 5,6,7)
รังสิต (อาคารเดือนฯ):เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 29 เครื่อง
:เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับอาจารย์ 2 เครื่อง

เครื่องสแกนเนอร์

ท่าพระจันทร์:เครื่องสแกนเนอร์สำหรับนักศึกษา 1 เครื่อง
:เครื่องสแกนเนอร์สำหรับอาจารย์ 2 เครื่อง
รังสิต:เครื่องสแกนเนอร์ให้บริการ 1 เครื่อง
:สามารถใช้งานสแกนเนอร์และสำเนาเอกสารบนเครื่องพิมพ์ (Multifunction)

เครื่องปริ้นเตอร์

ท่าพระจันทร์:เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับนักศึกษา 2 เครื่อง
:เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับอาจารย์ 2 เครื่อง
รังสิต (อาคารตัว Y):เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับนักศึกษา 2 เครื่อง
:เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 เครื่อง (ชั้น 6)
รังสิต (อาคารเดือนฯ):ครื่องปริ้นเตอร์สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ 1 เครื่อง (ใช้ร่วมกัน ห้อง 250)
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์