ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : บริการของหน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์

ท่าพระจันทร์:เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 38 เครื่อง
:เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับอาจารย์ 5 เครื่อง
รังสิต:เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 30 เครื่อง
:เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับอาจารย์ 4 เครื่อง

เครื่องสแกนเนอร์

ท่าพระจันทร์:เครื่องสแกนเนอร์สำหรับนักศึกษา 1 เครื่อง
:เครื่องสแกนเนอร์สำหรับอาจารย์ 2 เครื่อง
รังสิต:เครื่องสแกนเนอร์ให้บริการ 1 เครื่อง

เครื่องปริ้นเตอร์

ท่าพระจันทร์:เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับนักศึกษา 2 เครื่อง
:เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับอาจารย์ 2 เครื่อง
รังสิต:เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับนักศึกษา 1 เครื่อง
:เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับอาจารย์ 2 เครื่อง
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์