ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : กฏระเบียบการใช้งาน

กฏระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ (ศูนย์รังสิต)

 1. ติดต่อขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ของห้อง คอมพิวเตอร์
 2. โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ หากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องLab
 4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านใช้บริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน ห้ามกระทำสิ่งดังต่อไปนี้

  1. เล่น Game ทุกชนิด
  2. Configuration หรือ ติดตั้ง Software โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
  3. Download เอกสาร หรือภาพที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น ภาพยั่วยุกามอารมณ์
  4. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์
  5. ผู้ที่เป็นเจ้าของ Account ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้ มิฉะนั้นจะได้รับการลงโทษ (ดูหมายเหตุ)

  *เจ้าของ Account จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของตนเองในทุกกรณี *

 5. บุคคลภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธ. ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อขอเข้าใช้ หากต้องการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการดังนี้:

 • ค่าเช่าเครื่องชั่วโมงละ 65 บาท (คิดเดือนละครั้ง สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้สำหรับทำวิจัย)
 • Laser printer 2บาท/แผ่น

  *หมายเหตุ หากไม่ทำตามข้อปฏิบัติที่กำหนดจะดำเนินการลงโทษการใช้เครื่องดังนี้

  1. เตือนครั้งที่ 1 จดชื่อและเลขประจำตัว
  2. เตือนครั้งที่ 2 ตัดสิทธิ์การใช้ 1 เดือน
  3. เตือนครั้งที่ 3 ตัดสิทธิ์การใช้ 1 ภาคการศึกษาปกติ

  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ดูแลการใช้เครื่องของคณะฯ หยุดการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือรบกวน ผู้อื่นภายในห้องคอมพิวเตอร์โดยทันที

  กฎระเบียบและคู่มือการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ท่าพระจันทร์)

 • ประกาศว่าด้วยค่าบำรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย
 • แนวทางการให้บริการเจ้าหน้าที่และอาจารย์อาวุโส
 • ขั้นตอนการ Login computer และ wifi
 • ขั้นตอนการใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตร Mifair หรือ Fobkey รับงานการสั่งพิมพ์
 • ขั้นตอนการขอเพิ่มโควตาพิมพ์
 • ขั้นตอนการขอเพิ่มโควตาพิมพ์วิชาสัมมนา
 • ขั้นตอนการขอเพิ่มโควตาพิมพ์หลังสอบ Final Defense ผ่าน (โท-เอก)
 • ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการสั่งพิมพ์
 • ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบ Booklet
 • ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสาร
 • ขั้นตอนการใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์
 • การเพิ่มเงินสำหรับพิมพ์เอกสารผ่านตู้ kiosk สำหรับนักศึกษา
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์