ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : กฏระเบียบการใช้งาน

กฎระเบียบและคู่มือการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • ประกาศว่าด้วยค่าบำรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย
 • แนวทางการให้บริการเจ้าหน้าที่และอาจารย์อาวุโส
 • ขั้นตอนการ Login computer และ wifi
 • ขั้นตอนการใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตร Mifair หรือ Fobkey รับงานการสั่งพิมพ์
 • ขั้นตอนการขอเพิ่มโควตาพิมพ์
 • ขั้นตอนการขอเพิ่มโควตาพิมพ์วิชาสัมมนา
 • ขั้นตอนการขอเพิ่มโควตาพิมพ์หลังสอบ Final Defense ผ่าน (โท-เอก)
 • ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการสั่งพิมพ์
 • ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบ Booklet
 • ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสาร
 • ขั้นตอนการใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์
 • การเพิ่มเงินสำหรับพิมพ์เอกสารผ่านตู้ kiosk สำหรับนักศึกษา
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์