ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : คู่มือการตั้งค่าเข้าใช้งาน

คู่มือ เข้าใช้งาน Remote Desktop (VDI)

คู่มือ เข้าใช้งาน Remote Desktop (VDI)ดาวน์โหลดโปรแกรม VDI ที่ลิงค์นี้ www.econ.tu.ac.th/vdi

แนะนำเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์