ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : การยืมอุปกรณ์ จองห้อง และแจ้งปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กด link นี้ แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาต่างๆ

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาต่างๆ กด link นี้ แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาต่างๆ

แบบฟอร์มการจองห้องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการขอจองห้องคอมพิวเตอร์ กด link นี้ แบบฟอร์มการจองห้องคอมพิวเตอร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์