ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : ปฎิทินเปิด-ปิด ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์รังสิต

ชั้น 2 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารตัว Y) เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

ชั้น 2 อาคารเดือน บุนนาค (อาคาร วจ.) เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:00 น.

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์