ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : เส้นทางอาชีพ

เส้นทางอาชีพ

ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ได้มีโอกาสนำความรู้ที่ศึกษาไปใช้ในการทำงานในองค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทต่างชาติ ภาคราชการ อาทิ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์