ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : การสอบวิทยานิพนธ์

แนวทางการดำเนินการว่าด้วยวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

คำร้องขอเสนอ "หัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์"

คำร้องขอเสนอกรรมการวิทยานิพนธ์และขอสอบ

คำร้องขอหนังสือเชิญเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์

ใบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

ใบรายงานผลการวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

คำร้องขอเปลี่ยน "หัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์"

รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์