ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : เกี่ยวกับองค์กร

ปรัชญา

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การวิจัย และการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการฐานข้อมูลเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของบัณฑิตให้มีความเป็นธรรมเพื่อรับใช้สังคมอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง

2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์