ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : เกี่ยวกับองค์กร

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย เพียงพอที่จะทำการวิเคราะห์วิจัยและค้นคว้าวิทยาการด้านเศรษฐศาสตร์ และผลิตผลงานทางเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถที่จะรับหน้าที่ต่าง ๆ ในระดับสูง เพื่อรับใช้สังคมและประเทศ อาทิเช่น เป็นอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถที่จะปลูกฝังความคิดอย่างมีเหตุผลให้แก่นักศึกษาทั้งระดับมัธยม

  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์