ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : การคัดเลือกเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

  • ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

  • ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

  • ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

เงื่อนไขการรับเข้า

  • ผู้สมัึครสามารถเลือกสมัครสอบหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันได้ โดยใช้รหัส 0412 และชำระค่าสมัคร 700 บาท ซึ่งจะต้องสอบข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ และจะต้องสอบผ่านข้อเขียนทั้ง 4 วิชา หลังจากนั้นจะต้องสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

  • ผู้สมัครจะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษภายในวัีนสอบข้อเขียน หากไม่ยื่นจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 30 คน

เนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบเข้า

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ปฏิทินรับเข้าศึกษา


ขั้นตอนการรับสมัคร
  Date Venue
ประกาศรับสมัคร1 ธันวาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557http://www.tu.ac.th และช่องทางอื่น.
สมัครผ่านระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียน1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557http://web.reg.tu.ac.th 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร1 มกราคม - 3 มีนาคม 2557ธนาคารกรุงไทย (จำกัดมหาชน) ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน11 มีนาคม 2557สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบข้อเขียน23 มีนาคม 2557มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์30 เมษายน 2557สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย12 พฤษภาคม 2557คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ13 พฤษภาคม 2557 (ภาคเช้า)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ13 พฤษภาคม 2557 (ภาคบ่าย)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา23 พฤษภาคม 2557 (ช่วงที่ 1) 30 พฤษภาคม 2557 (ช่วงที่ 2)http://web.reg.tu.ac.th
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา--------สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เปิดภาคการศึกษา18 สิงหาคม 2557
Note: All dates are subject to change
 More details as following that information in
http://www.reg3.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์