ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : การคัดเลือกเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

  • ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

  • ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

  • ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

เงื่อนไขการรับเข้า

  • ผู้สมัึครสามารถเลือกสมัครสอบหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันได้ โดยใช้รหัส 0412 และชำระค่าสมัคร 700 บาท ซึ่งจะต้องสอบข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ และจะต้องสอบผ่านข้อเขียนทั้ง 4 วิชา หลังจากนั้นจะต้องสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

  • ผู้สมัครจะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษภายในวัีนสอบข้อเขียน หากไม่ยื่นจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 30 คน

เนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบเข้า

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ปฏิทินรับเข้าศึกษา


ขั้นตอนการรับสมัคร
  Date Venue
ประกาศรับสมัคร1 มกราคม - 13 มีนาคม 2558http://www.tu.ac.th และช่องทางอื่น.
สมัครผ่านระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียน1 มกราคม - 13 มีนาคม 2558http://web.reg.tu.ac.th 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร1 มกราคม - 16 มีนาคม 2558ธนาคารกรุงไทย (จำกัดมหาชน) ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และแผ่นผังที่นั่งสอบวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 28 เมษายน 2558สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทยพฤษภาคม 2558คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติพฤษภาคม 2558 (ภาคเช้า)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษพฤษภาคม 2558 (ภาคบ่าย)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา14 พฤษภาคม 2558 (ช่วงที่ 1) (ช่วงที่ 2)http://web.reg.tu.ac.th
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา--------สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เปิดภาคการศึกษา17 สิงหาคม 2558
Note: All dates are subject to change
 More details as following that information in
http://www.reg3.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์