ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Master of Economics Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ ศ.ม.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Economics

ชื่อย่อ M.Econ.

ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา

(1.) วิชาปรับพื้นฐาน (4 วิชา) 9,000

(2.) ค่าหน่วยกิต (ต่อภาคการศึกษา) 14,600

รวมค่าหน่วยกิต (6 ภาคการศึกษา) 87,600

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

(1.) ค่าลงทะเบียนล่าช้า (ต่อวัน) 100

(2.) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ครั้งเดียว) 1,050

(3.) ค่ารักษาสถานภาพ (ต่อภาคการศึกษา) 3,000

(4.) ค่าใช้เวลาคอมพิวเตอร์ (ต่อปีการศึกษา) ชำระเงินที่คณะเศรษฐศาสตร์ 700

ประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวม (3 ปีการศึกษา) 90,750*

* ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์