เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับอาจารย์

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 เพื่อประกาศรับสมัครอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าว ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ อาจารย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://th.usembassy.gov/announcement-2018-susi-scholars/ หรือติดต่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ BangkokPD@state.gov โดยใช้หัวข้อ "2018 SUSI for Scholars"

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 2018-2019 KFAS International Scholar Exchange Fellowship ณ สาธารณรัฐเกาหลี

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนวิจัย 2018-2019 KFAS International Scholar Exchange Fellowship ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยสมัครผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ อาจารย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ isef@kfas.or.kr

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Ernt Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernt Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา/ ฝึกอบรม/ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน

2. Ph.D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี

3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน

4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at/en/

หรือ www.asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

และกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.scholarships.at/default.aspx

*ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 24th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2017 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 24th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2017 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ได้นำเสนอบทความทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อ

Population, Food Energy, Environment & Children

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น.*

เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561 - 2562


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561 - 2562

เพื่อประชาสัมพันธ์ และประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561 - 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว573 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.*

(เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560)

ประกาศทุน The Air Asia Fellowship Program ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ ASAIHL

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศทุน The Air Asia Fellowship Program ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ ASAIHL ตามที่ The Association of Southern Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นภาคีสมาชิก ได้ประกาศทุน The Air Asia Fellowship Program สำหรับอาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น Visiting Lecture ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ ASAIHL เป็นระยะเวลา 1-6 สัปดาห์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.*

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์