เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับอาจารย์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Ernt Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernt Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา/ ฝึกอบรม/ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน

2. Ph.D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี

3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน

4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at/en/

หรือ www.asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

และกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.scholarships.at/default.aspx

*ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561 - 2562


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561 - 2562

เพื่อประชาสัมพันธ์ และประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561 - 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว573 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.*

(เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 24th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2017 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 24th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2017 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ได้นำเสนอบทความทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อ

Population, Food Energy, Environment & Children

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น.*

เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)

ประกาศทุน The Air Asia Fellowship Program ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ ASAIHL

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องประกาศทุน The Air Asia Fellowship Program ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ ASAIHL ตามที่ The Association of Southern Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นภาคีสมาชิก ได้ประกาศทุน The Air Asia Fellowship Program สำหรับอาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น Visiting Lecture ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ ASAIHL เป็นระยะเวลา 1-6 สัปดาห์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.*

ประกาศทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน และปริญญาโท ระยะไม่เกิน 36 เดือน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง (ตามเอกสารแนบ) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใน 6 สาขาวิชา (Humanities, Engineering, Sciences, Social Sciences and Education) โดยรัฐบาลอินโดนีเซียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ หรือเว็บไซต์ http:/www.knb.ristekdikti.go.id และขอให้สมัครตรงไปยังแหล่งทุนภายใน 30 เมษายน 2560

ทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา โครงการ SNU President Fellowship Award ณ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับอาจารย์

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา (SNU President Fellowship Award) ณ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับปีการศึกษา 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการรับสมัครตามเอกสารแนบ

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ snuonia@snu.ac.kr (Ms. Hong Ri Kim)

ทั้งนี้ อาจารย์ที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครตรงไปยัง Seoul National University

หลักสูตร Seoul International Summer School (SISS) ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน Seoul International Summer School (SISS) 2017 “Recruiting Visiting Professors” สำหรับอาจารย์ ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

หากอาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ global.uos.ac.kr หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Jean Song ทาง E-mail: jeans@uos.ac.kr และสมัครตรงไปยัง University of Seoul ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์