KM การจัดการความรู้ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
KM การจัดการความรู้ : การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

  • สรุปองค์ความรู้ เรื่อง “แผนการจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปีการศึกษา 2557”
  • สรุปองค์ความรู้ เรื่อง “สอนอย่างไร...ให้ถูกใจและถูกต้อง” (14 มกราคม 2556)
  • สรุปองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • สรุปองค์ความรู้ เรื่อง “อาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาพบผู้บริหาร
  • สรุปองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์