ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : แจ้งจบการศึกษา

กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ต้องการ แจ้งจบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ต้องดำเนินการแจ้งจบด้วยด้วยตนเอง ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งจบผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.- 28 ส.ค.60 www.reg.tu.ac.th (ตามประกาศกำหนดขอแจ้งจบการศึกษาภาค 1/2560)

2.นักศึกษายื่นเอกสารแจ้งจบที่คณะฯ ระหว่างวันที่ 15-28 ส.ค.60 โดยดำเนินการดังนี้

2.1 พิมพ์รายละเอียดใบกระจายโครงสร้างตามกลุ่มวิชาที่ตนเองศึกษา (ตามไฟล์แนบ) ซึ่งจะมีการคำนวณ GPA เฉพาะวิชา EC ด้วย

2.2 เอกสารที่ต้องยื่นคณะฯ

1. คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

2. พิมพ์ใบทำรายการแจ้งจบ 1/60(ลงวันที่ให้เรียบร้อย)โดย print จาก www.reg.tu.ac.th ในช่วงเวลาที่ระบบเปิด (15 ส.ค.-28 ส.ค.60)

3. กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบกระจายโครงสร้างตามหลักสูตรและกลุ่มวิชาที่ตนศึกษา

4. ใบเกรด

5. ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม ก่อนส่ง

แล้วนำเอกสารแจ้งจบ มาส่งที่(พี่อ้อย)โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้น 1 พร้อมทั้งลงชื่อส่ง

*********************

 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร52) 01 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร52) 02 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร52) 03 เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร52) 04 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนาและการเมือง
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร52) 05 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 01 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 02 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 03 เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 04 เศรษฐศาสตร์สาธารณะและการเมือง
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 05 เศรษฐศาสตร์สาธารณะและนโยบาย
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 06 เศรษฐศาสตร์ไม่เป็นกลุ่ม
 • คู่มือการกรอกใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร 56)


 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์