ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : แจ้งจบการศึกษา

กำหนดการแจ้งจบ ภาค 3/2562

นักศึกษาที่ต้องการ แจ้งจบ ภาค 3 ปีการศึกษา 2562 ต้องดำเนินการแจ้งจบด้วยด้วยตนเอง ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งจบผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 8-15 มิ.ย.63 www.reg.tu.ac.th (ตามประกาศกำหนดขอแจ้งจบการศึกษาภาค 3/2562)

2.นักศึกษายื่นเอกสารแจ้งจบที่คณะฯ ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิ.ย.63 โดยดำเนินการดังนี้

2.1 คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี ปริ้นจาก (www.econ.tu.ac.th)

2.2 พิมพ์ใบทำรายการแจ้งจบ 3/62(ลงวันที่ให้เรียบร้อย)โดย print จาก www.reg.tu.ac.th ในช่วงเวลาที่ระบบเปิด (8-15 มิ.ย.63)

2.3 กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบกระจายโครงสร้างตามหลักสูตร (2558)และกลุ่มวิชาที่ตนศึกษา ซึ่งจะมีการคำนวณ GPA เฉพาะวิชา EC ด้วย (http://www.econ.tu.ac.th)

2.4 ใบเกรด (www.reg.tu.ac.th)

2.5 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม ก่อนส่ง

แล้วนำรวมเอกสารแจ้งจบเรียงเป็นไฟล์เดียวกัน มาส่งที่(พี่อ้อย) jintanak@econ.tu.ac.th ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

*********************

กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาภาค 2 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่ต้องการ แจ้งจบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ต้องดำเนินการแจ้งจบด้วยด้วยตนเอง ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งจบผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 13-27 ม.ค.63 www.reg.tu.ac.th (ตามประกาศกำหนดขอแจ้งจบการศึกษาภาค 2/2562)

2.นักศึกษายื่นเอกสารแจ้งจบที่คณะฯ ระหว่างวันที่ 20 ม.ค.-24 ม.ค.63 โดยดำเนินการดังนี้

2.1 คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี ปริ้นจาก (www.econ.tu.ac.th)

2.2 พิมพ์ใบทำรายการแจ้งจบ 2/62(ลงวันที่ให้เรียบร้อย)โดย print จาก www.reg.tu.ac.th ในช่วงเวลาที่ระบบเปิด (13-27 ม.ค.63)

2.3 กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบกระจายโครงสร้างตามหลักสูตร (2558)และกลุ่มวิชาที่ตนศึกษา ซึ่งจะมีการคำนวณ GPA เฉพาะวิชา EC ด้วย (http://www.econ.tu.ac.th)

2.4 ใบเกรด (www.reg.tu.ac.th)

2.5 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม ก่อนส่ง

แล้วนำเอกสารแจ้งจบ มาส่งที่(พี่อ้อย)โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้น 1 พร้อมทั้งลงชื่อส่ง

*********************

 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 01 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 02 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 03 เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 04 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนาและการเมือง
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 05 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ และนโยบาย
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร58) 06 แบบไม่เป็นกลุ่ม
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 01 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 02 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 03 เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 04 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนาและการเมือง
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 05 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ และนโยบาย
 • ใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร56) 06 แบบไม่เป็นกลุ่ม
 • คู่มือการกรอกใบกระจายโครงสร้าง(หลักสูตร 56)
 • แบบฟอร์มคำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี


 • แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้าง หลักสูตร 2561


  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์