ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : เกี่ยวกับองค์กร

ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ก่อนการก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์

ก่อนปี พ.ศ. 2454 ซึ่งเป็นปีที่มีการพิมพ์ตำราทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประประเทศไทย วิชาเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่คนธรรมดาทั่วไป ผู้ที่พอจะเข้าใจวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริงก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงราชการในขณะนั้น ซึ่งท่านเหล่านั้นก็มีความคิดก้าวหน้าเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ และเนื่องจาก วิชาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวพันกับการเมือง และลัทธิเศรษฐกิจอยู่มาก ดังนั้น ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงไม่ได้รับการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งได้มีการระงับไม่ให้สนใจอีกด้วย โดยเกรงว่าจะเป็นภัยแก่การปกครองบ้านเมืองในสมัยนั้นบุคคลที่จัดได้ว่า เป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ท่านแรกของประเทศไทยเห็นจะได้แก่

ท่านพระยาสุริยานุวัตร์ ท่านผู้นี้ ได้เรียบเรียง และพิมพ์ตำราทางเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทยชื่อว่า " ทรัพยาศาสตร์ " ขึ้นใน พ.ศ.2454 แต่ได้ถูก รัฐบาลในสมัยนั้น ขอร้องไม่ให้นำออกเผยแพร่ จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้ว ดร. ทองเปลว ชลภูมิ จึงได้นำหนังสือเล่มนั้น ออกมาพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า " เศรษฐศาสตร์วิทยาภาคต้น เล่ม 1 " ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคหนึ่งว่าด้วยการสร้างทรัพย์ ภาคสองว่าด้วยการแบ่งปันทรัพย์ ซึ่งศึกษาถึง ค่าเช่า ที่ดิน ค่าแรง กำไร และการร่วมทุนร่วมแรงร่วมผลประโยชน์ นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้เริ่มให้ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ แก่ประชาชนชาวไทยอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก

ต่อมา ในปี พ.ศ.2459 ท่าน น.ม.ส. ( กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ) ได้ตีพิมพ์หนังสือตลาดเงินตรา " Money Market " ซึ่ง เป็นเรื่องหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์ ท่าน น.ม.ส.ได้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นจำนวน 1,000 ฉบับ มีความหนา ทั้งสิ้น 140 หน้าตอนที่ 9 ว่าด้วย " วิชาจัดเงินตราในกรุงสยาม " หนังสือเล่มนี้คงจะได้รับความนิยมน้อยไป จึงไม่ได้มีการตีพิมพ์หนังสือเรื่องอื่น ๆ ของวิชาเศรษฐศาสตร์กันขึ้นอีกจนกระทั่งในปี พ.ศ.2473 โรงเรียนกฎหมาย ซึ่งก่อตั้งโดยกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อ พ.ศ.2440 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และได้เพิ่มเวลาการให้ความรู้จาก 2 ปี มาเป็น 3 ปี ได้มีการเสนอให้สอนกฎหมายปกครอง และวิชาทาง เศรษฐศาสตร์ ด้วยข้อเสนอการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ได้รับการอนุมัติ คงให้สอนแต่วิชา กฎหมายปกครอง

ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2474 จึงได้มีการสอน วิชากฎหมายปกครองขึ้นเป็นครั้งแรก โดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นผู้สอน ซึ่งท่านได้นำเอา วิชาเศรษฐศาสตร์มาแทรกสอนไว้ตอนท้ายของ กฎหมายปกครองด้วยโดยให้ชื่อว่า " การงานซึ่งฝ่ายปกครองกระทำเพื่อส่ง เสริมฐานะ และความเป็นอยู่ความสุขของราษฎร์ " ( Service des seins ) ซึ่งท่านได้แยกการงานนี้ ออกเป็น 2 สาย คือ (1) ในทางเศรษฐกิจ ( Economic Politique ) และ ( 2 ) ในทางสมาคมกิจ ( Economic Social )

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์