ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : การคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ 3 ช่องทาง

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตรได้ที่

http://www.admissions.econ.tu.ac.th

รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio (จำนวน 40 คน)

ก) คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 • 2.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90
 • 2.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90
 • 2.3 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2 ตามแต่กรณี
 • 2.4 ผู้สมัครเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้
 • 2.5 ผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  ข) เกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2562
  1.แฟ้มสะสมงาน
  2. หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือแนะนำตัวจากครู ที่ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย
  3. เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กำหนดหัวข้อให้
  4.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่างๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เกียรติบัตรรับรองการผ่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  5.สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคณะเศรษฐศาสตร์
   ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รับแบบ Portfolio รอบที่ 1(1/1) ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
  1. รับสมัคร ผ่าน ระบบ INTERNET www.reg.tu.ac.th1-15 ธันวาคม 2561
  2. ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ1-15 ธันวาคม 2561
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์28 ธันวาคม 2561
  4. วันสอบสัมภาษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์11 มกราคม 2562
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก28 มกราคม 2562
  6. กำหนดยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ (Clearing House) ที่ www.cuas.or.th30-31 มกราคม 2562
  7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5 กุมภาพันธ์ 2562
  หมายเหตุ :
  1. อัตราค่าสมัครเพื่อเข้าศึกษา 200 บาท ต่อคนต่อรอบต่อสาขา
  2. ปฏิทินการคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (จำนวน 240 คน)

  ก) คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
  2. ผู้สมครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3.สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00)
  ข) เกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2562
   องค์ประกอบ ค่านำหนักร้อยละ
  1. PAT1 คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 71)
  50
  2. วิชาสามัญ ภาษาไทย
   20
  3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
   20
  4. วิชาสามัญ สังคม
   10
   ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
  1. สมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. (http://a.cupt.net)17-29 เมษายน 2562
  2. ชำระเงินค่าสมัคร17-29 เมษายน 2562
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก9 พฤษภาคม 2562
  4. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ (Clearing House)10-14 พฤษภาคม 2562
  5. วันสอบสัมภาษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์11 พฤษภาคม 2562
  6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์17 พฤษภาคม 2562

  รอบที่ 4 การรับสมัคร Admissions (จำนวน 20 คน)

 • ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องสอบวัดความรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตามองค์ประกอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission) ดังนี้
   องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ
  1.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(GPAX)
   20
  2.ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวน 5 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาละ 6%
   30
  3.ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบด้วย
 • 3.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (คณิตศาสตร์)
 • 3.2 ความสามรถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 •  30
  4.ผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  20
   ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา Admissions ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
  รับสมัคร9-19 พฤษภาคม 2562ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th
  รับชำระเงินค่าสมัคร9-19 พฤษภาคม 2562ชำระผ่านธนาคาร,เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์29 พฤษภาคม 2562ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th
  วันสอบสัมภาษณ์รอกำหนดการคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่รอกำหนดการรอกำหนดการ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา7 มิถุนายน 2562ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th
  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 • งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศูนย์รังสิต
 • ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 • จังหวัดปทุมธานี 12121
 • โทร. 02-696-5980-2
 • โทรสาร. 02-6965987
 • website www.econ.tu.ac.th
 • ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561

 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์