ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตร 2552/2556/2561
 • โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.2552
 • หมวดวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร พ.ศ.2552
 • ประกาศ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
 • ประกาศ แก้ไขข้อกำหนดการศึกษาวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตร พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
 • โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 • ประกาศ ข้อกำหนด คำอธิบายรายวิชา ศ.340 และ ศ. 380 หลักสูตร พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม)
 • การเปิดภาคการศึกษา
 • ขออนุมัติให้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รหัส 2xx ขึ้นไปทุกวิชา เป็นวิชาเลือกเสรี วิชาเลือก และวิชาโท ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังฤกษ์)
 • แจ้งผลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
 • โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 • ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 • ระเบียบมธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
 • ระเบียบข้อบังคับ
 • คู่มือ
 • โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.2552

  ชื่อหลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Economics Program
  ชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
  Bachelor of Economics B.Econ.
  โครงสร้างองค์ประกอบหลักสูตร 128 หน่วยกิต
         
  หลักสูตร/กลุ่มวิชาวิชาศึกษาทั่วไปวิชาบังคับวิชาเลือกวิชาสัมมนาวิชาโทหรือวิชาเลือกนอกคณะวิชาเลือกเสรี
  1. เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีแลปริมาณ
   30
   53
  12
   3
   24
   6
  2.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   30
   50
  15
   3
   24
   6
  3. เศรษฐศาสตร์การเงิน
   30
   53
  12
   3
   24
   6
  4. เศรษฐศาสตร์สาธารณการพัฒนาและการเมือง
   30
   38
  27
   3
   24
   6
  5. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
   30
   35
  30
   3
   24
   6

  หมวดวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร พ.ศ.2552

  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา

  1.กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ (Theoretical and Quantitative Economics)

  2.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

  3.เศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary and Financial Economics)

  4.กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง (Public Economics, Development

  and Political Economics)

  5.กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)

  ประกาศ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

   ปรับแก้ไข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรจากเดิม ให้สามารเทียบได้ ดังวิชาต่อไปนี้

   1.วิชา ศ.401

   2.วิชา ศ.361/ศ.391

   3.วิชา ศ.363

   4.วิชา ศ.460

   5.วิชา ศ.371/ศ.474

   ปรับแก่ไข รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใชั ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

   1.วิชาบังคับในหลักสูตร วิชา ศ.460 หรือวิชาบังคับกลุ่ม ศ.468 และ ศ.488 ไม่สามารถนับเป็นวิชาบังคับก่อนเรียนวิชาสัมมนาได้

   2.วิชา ศ.439 (สอบได้วิชา ศ.431 และ ศ.432)

   3.วิชา ศ.459 (สอบได้วิชา ศ.451 และ ศ.452)

   4.วิชา ศ.489 (สอบได้วิชา ศ.481 และ ศ.482)

   5.วิชา ศ.469 (สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์การพัฒนาอย่างน้อย 2 วิชา ทั้งนี้ไม่นับวิชา ศ.460 และ ศ.468)

   6.วิชา ศ.479 (สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 อย่างน้อย 2 วิชาของหมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัยากรมนุษย์ หรือสอบไ้ด้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 อย่างน้อย 2 วิชาของหมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

   ปรับแก่ไข ข้อกำหนดการศึกษาวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (มีผลบังคับใช้นักศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป)

   1.วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 15 หน่วยกิต

   ได้แก่ ศ.431 ศ.451 บช.201 และ ศ.488 หรือวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่าระดับ 400 จำนวน 1 วิชา

   2.วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

   ก. เลือก 6 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่าระดับ 400 จากวิชาในหมวด 3 /หมวด 5 / หมวด 8 / หมวด 9

   ข. เลือกเรียนวิชาใดๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

  ประกาศ แก้ไขข้อกำหนดการศึกษาวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตร พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

  โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)

  ประกาศ ข้อกำหนด คำอธิบายรายวิชา ศ.340 และ ศ. 380 หลักสูตร พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม)

  การเปิดภาคการศึกษา

  ภาคกาคศึกษาที่ 1 :เดือนสิงหาคม - ธันวาคม

  ภาคการศึกษาที่ 2 :เดือนมกราคม -เดือนพฤษภาคม

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน :เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม

  หมายเหตุ : ศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดหลักสูตร

  ขออนุมัติให้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รหัส 2xx ขึ้นไปทุกวิชา เป็นวิชาเลือกเสรี วิชาเลือก และวิชาโท ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังฤกษ์)

  แจ้งผลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

  โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

  ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561

  ระเบียบมธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 สำหรับโครงการปกติ แบบเหมาจ่าย (นักศึกษาเลขทะเบียน 55 เป็นต้นไป)

 • ฉบับ พ.ศ. 2555
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559
 • ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561
 • ระเบียบข้อบังคับ

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

  คู่มือ

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์