ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : กิจกรรมโครงการ
 • กิจกรรมชี้แจ้งกระบวนการ การจัดทำงานการคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 (รุ่นที่ 20) ปีการศึกษา 2560: วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
 • กิจกรรมงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559: วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
 • กิจกรรม MBE WE HELP: : นักศึกษา MBE รุ่นที่ 19 (รหัส 58) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (22 มกราคม 2560)
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) : วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จ.สระบุรี
 • ศึกษาดูงาน ณ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชัย)จ.สมุทรสาคร: 23 มีนาคม 2556
 • กิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBE Independent Study Presentation Day 2013: วันที่ 31 สิงหาคม 2556
 • MBE INDEPENDENT STUDY PRESENTATIONS DAY 2014: 1 มิถุนายน 2557
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2558 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 18 และ 19: วันที่ 14-15 มีนาคม 2558
 • กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
 • งาน MBE Memories "18 ปี ดุลยภาพแห่งความคิดถึง" : วันที่ 4 ตุลาคม 2557
 • MBE INDEPENDENT STUDY PRESENTATIONS DAY: 22 ธันวาคม 2555
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จ.เพชรบุรี: วันที่ 24 มีนาคม 2556
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2556: วันที่ 23-24 มีนาคม 2556
 • MBE Night : 2554
 • MBE Distinguished Lecture Series No.1/2555: 5 มีนาคม 2555
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน MBE We Help: 02 Nov. 2013 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล" อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • งานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 และเศรษฐศาสตร์สนทนาเรื่อง “การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเบื้องต้น”: วันที่ 17 มกราคม 2559
 • ภาพกิจกรรม MBE We Help ของนักศึกษา MBE รุ่นที่ 16 (รหัส 55): วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
 • กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2017 : วันที่ 29 ตุลาคม 2559 และวันที่ 3 ธันวาคม 2559
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559: วันที่ 9-10 เมษายน 2559 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี
 • งานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558: วันที่ 3 กรกฎาคม 2559
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษานักศึกษารุ่นที่ 17 และ 18: วันที่ 15-16 มีนาคม 2557
 • กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2014 ครั้งที่ 1: วันที่ 31 สิงหาคม 2556
 • ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาวิชา ศธ.664 ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ พิพิธบางลำพู: 5 ตุลาคม 2557
 • MBE รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น: วันที่ 31 ต.ค.และ 1-5 พ.ย. 2555
 • MBE OPEN-HOUSE : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554
 • MBE รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น :วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2554
 • MBE OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00)
 • กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2014 ครั้งที่ 2: วันที่ 30 พ.ย. 2556
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2554
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2553
 • MBE รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น :วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2553
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุนที่ 12) ประจำปีการศึกษา 2551
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 13) ประจำปีการศึกษา 2552
 • ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (รุ่นที่ 10)
 • นักศึกษา MBE ไปทำบุญที่วัด จ.อ่างทอง
 • ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา ดูงาน และพิธีรับมอบทุนการศึกษาเรียนดี
 • งานแถลงข่าวเปิดโครงการ MBE
 • กิจกรรมชี้แจ้งกระบวนการ การจัดทำงานการคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 (รุ่นที่ 20) ปีการศึกษา 2560: วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

  กิจกรรมชี้แจ้งกระบวนการ การจัดทำงานการคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 (รุ่นที่ 20) ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  กิจกรรมงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559: วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษารหัส 58 ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

  เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)
  กิจกรรม MBE WE HELP: : นักศึกษา MBE รุ่นที่ 19 (รหัส 58) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (22 มกราคม 2560)

  นักศึกษา MBE รุ่นที่ 19 (รหัส 58) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) : วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จ.สระบุรี  ศึกษาดูงาน ณ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชัย)จ.สมุทรสาคร: 23 มีนาคม 2556

  นักศึกษารุ่นที่ 16 และ 17 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านธุรกิจที่ดำเนินการผลิตสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร และมีแนวคิดทางธุรกิจตลอดจนการบริหารงานทางธุรกิจที่เป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการในระดับสากล ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556
  กิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBE Independent Study Presentation Day 2013: วันที่ 31 สิงหาคม 2556

  กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  MBE INDEPENDENT STUDY PRESENTATION DAY 2013

  วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  วัตถุประสงค์:

  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย และการค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได้ว่าการจัดกิจกรรมการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัย/การค้นคว้าอิสระ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย
  MBE INDEPENDENT STUDY PRESENTATIONS DAY 2014: 1 มิถุนายน 2557

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 (MBE Independent Study Presentation Day 2014) โดยเป็นการจัดงานในลักษณะนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ในลักษณะ Concurrent session โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

  กำหนดการ: วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

  สถานที่: ห้องบรรยาย 201, 202, 203 และ 204 ชั้น 2

  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย และการค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา


  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2558 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 18 และ 19: วันที่ 14-15 มีนาคม 2558

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19/2558 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษา (รุ่นที่ 18 และ 19) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

  งาน MBE Memories "18 ปี ดุลยภาพแห่งความคิดถึง" : วันที่ 4 ตุลาคม 2557

  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม MBE Memories "18 ปี ดุลยภาพแห่งความคิดถึง" ในวันที่ 4 ตุลาคม2557 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระดับคณะระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของทางโครงการฯ ให้ศิษย์ปัจจุบันทราบถึงประวัติความเป็นมาและรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งสร้างความภูมิใจในโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันในระยะยาวระหว่างทางโครงการฯ กับองค์กรภายนอก
  MBE INDEPENDENT STUDY PRESENTATIONS DAY: 22 ธันวาคม 2555

  กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยเฉพาะเรื่อง/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE IS PRESENTATION DAY 2012) โดยเป็นการจัดงานในลักษณะนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในลักษณะ Concurrent session : วันที่ 22 ธันวาคม 2555


  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จ.เพชรบุรี: วันที่ 24 มีนาคม 2556

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ร่วมกับนักศึกษารุ่นที่ 16 และ 17 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ *สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จ.เพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 โดยนำของใช้ในชีวิตประจำวัน และเงินสดจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือกิจกรรมด้านต่างๆ ของสถานสงเคราะห์ฯ

  *สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก เป็นสถานสงเคราะห์ เพื่อดำเนินการควบคุมบุคคลขอทาน บุคคลเร่ร่อน บุคคลไร้ที่พึ่ง เป็นต้น ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยการให้บริการด้านปัจจัย 4 การพยาบาลเบื้องต้น บริการปรึกษาแนะนำผู้รับบริการและญาติ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม และการให้บริการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจ เป็นต้น โดยมีบุคคลอยู่ในความดูแลประมาณ 300 คน


  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2556: วันที่ 23-24 มีนาคม 2556

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2556 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษา สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 16 และ 17 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลเลควิว รีสอร์ทแอนด์ กอล์ฟคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี
  MBE Night : 2554

  MBE Distinguished Lecture Series No.1/2555: 5 มีนาคม 2555

  โครงการบรรยายพิเศษ "MBE Distinguished Lecture Series No.1/2555 : 5 March 2012" เรื่อง : นโยการเงินกับภาคธุรกิจไทย โดย ดร.อัจนา ไวความดี


  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน MBE We Help: 02 Nov. 2013 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล" อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี

  นักศึกษาระดับปริญญาโท คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการฯ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่ดีระหว่างรุ่นของนักศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  งานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 และเศรษฐศาสตร์สนทนาเรื่อง “การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเบื้องต้น”: วันที่ 17 มกราคม 2559

  งานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 และเศรษฐศาสตร์สนทนาเรื่อง “การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเบื้องต้น” โดยคุณวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

  กำหนดการ:วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


  ภาพกิจกรรม MBE We Help ของนักศึกษา MBE รุ่นที่ 16 (รหัส 55): วันที่ 4 พฤษภาคม 2557

  นักศึกษาโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 16 (รหัส 55) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม MBE We Help ร่วมแบ่งปัน......รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ โดยการร่วมบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า ของเล่น และปัจจัยอื่นๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม...และเสียงหัวเราะ...กับ.."เพียงหนึ่งแบ่งปัน.......สร้างหนึ่งโอกาส...." ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกลุ่มสะแก จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2017 : วันที่ 29 ตุลาคม 2559 และวันที่ 3 ธันวาคม 2559

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานแนะนำหลักสูตร สำหรับการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) จำนวน 2 ครั้ง คือ

  ครั้งที่ 1: วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา : 13.00-16.00 น.

  แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พร้อมฟังเสวนาเรื่อง "ยกเครื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0" โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง

  สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ครั้งที่ 2: วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

  แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พร้อมฟังเสวนาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ

  สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559: วันที่ 9-10 เมษายน 2559 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

  งานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558: วันที่ 3 กรกฎาคม 2559

  งานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา : 09.00-16.00 น. สถานที่ : คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษานักศึกษารุ่นที่ 17 และ 18: วันที่ 15-16 มีนาคม 2557

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษานักศึกษารุ่นที่ 17 และ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว
  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2014 ครั้งที่ 1: วันที่ 31 สิงหาคม 2556

  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2014 ครั้งที่ 1: 31 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ห้่องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)
  ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาวิชา ศธ.664 ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ พิพิธบางลำพู: 5 ตุลาคม 2557

  วิชา ศธ.664 (วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นำนักศึกษา MBE รุ่นที่ 17 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557


  MBE รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น: วันที่ 31 ต.ค.และ 1-5 พ.ย. 2555

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และพัฒนาการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (รุ่นที่ 14) จำนวน 35 คน ได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มมุมมองของนักศึกษาในโลกของความเป็นจริง  MBE OPEN-HOUSE : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

  ภาพบรรยากาศงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย.2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  MBE รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น :วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2554

  โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และพัฒนาการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2554

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (รุ่นที่ 13) จำนวน 52 คน ได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มมุมมองของนักศึกษาในโลกของความเป็นจริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ จึงเห็นควรนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานกำจัดขยะและนำขยะมาใช้ใหม่ (Nihama Recycle Plaza), Nissan Motor Japan และ Toshiba Science Museum เป็นต้น


  MBE OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00)

  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2014 ครั้งที่ 2: วันที่ 30 พ.ย. 2556

  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE Open House Year 2014 ครั้งที่ 2: วันที่ 30 พ.ย. 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2554

  ณ วันที่ 12-13 มีนาคม 2554
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2553  MBE รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น :วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2553

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุนที่ 12) ประจำปีการศึกษา 2551

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 13) ประจำปีการศึกษา 2552

  ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (รุ่นที่ 10)

  นักศึกษา MBE ไปทำบุญที่วัด จ.อ่างทอง  ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์

  ปฐมนิเทศนักศึกษา ดูงาน และพิธีรับมอบทุนการศึกษาเรียนดี  งานแถลงข่าวเปิดโครงการ MBE  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์