ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : เกี่ยวกับองค์กร

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Master of business Economics : MBE)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีการออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคม และหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการนำความรู้ทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติมากขึ้น

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไว้ด้วยกัน โดยแนวคิดสำคัญ คือการประยุกต์ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาในทางธุรกิจ รวมถึงการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่น การตัดสินใจตั้งราคาสินค้าที่ผู้บริหารหน่วยธุรกิจต้องรู้ถึงโครงสร้างของตลาดสินค้า รูปแบบการแข่งขัน ยอดขายในอดีต ความสามารถที่ผู้แข่งขันรายใหม่ และการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต จึงสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดราคาและออกแบบกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสม เป็นต้น

หัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่แท้จริงแล้ว คือ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อใช้กับการทำงาน ผู้เรียนจึงสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประกอบกับพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์สอนให้รู้จักการมองรอบด้าน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบที่สูง

ซึ่งการเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบด้านด้วยกรอบการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ย่อมเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความสำเร็จของท่าน และองค์กร

เตรียมพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง...เศรษฐศาสตร์ธุรกิจคือคำตอบ

FAQ: คำถามที่พบบ่อย : Update 2019

*CONTACT US*

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE สำนักงานธุรการ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)

โทร.02-613-2423 (ฝ่ายวิชาการ)

โทร.02-613-2479 (ฝ่ายการเงิน)

โทรสาร 02-224-9428

Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website: www.econ.tu.ac.th/mbe

Facebook: mbethammasat

เวลาทำการ :

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.(กรณีที่มีการเรียนการสอนเพิ่มเติม 18.00-21.00 น.)
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

  ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่มีประกาศปิดทำการ


  FACEBOOK

  FIND US ON FACEBOOK mbethammasat


  MBE Magazine_รู้จักโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ธรรมศาสตร์

  MBE Magazine_ทำความรู้จักโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ธรรมศาสตร์ ผ่านทาง MBE Magazine!

 • MBE_Magazine_รู้จักโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ_(MBE)_ธรรมศาสตร์.pdf


 • MBE Magazine No.001 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจคืออะไร?

  MBE Magazine No.002 “ราคา” เรื่องของ P ตัวเล็กๆ ที่เนื้อหาใหญ่ๆ

  MBE Magazine No.003 “ทองคำ” ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน

  MBE Magazine No.004 ธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตศิลปินแจ๊สต่างประเทศในประเทศไทย

  MBE Magazine No.005 “เปิดเสรีทางการเงิน”ดีหรือไม่กับ “ธนาคารต่างประเทศในไทย”

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์