ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : การคัดเลือกเข้าศึกษา

* รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 1 ครั้ง : ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม)

ชื่อหลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Master of Arts Program in Business Economics

ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

Master of Arts (Business Economics)

 • เป็นหลักสูตรภาษาไทยภาคค่ำ (หลักสูตร 2 ปี)

 • เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 60 คน

 • เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.*ในกรณีที่มีการงดบรรยาย จะจัดให้มีการบรรยายเพิ่มในวันธรรมดา เวลา 18.00-21.00 น.

 • จัดการเรียนการสอนที่ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ภาคเรียนที่ 1 : เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

  ภาคเรียนที่ 2 : เดือนมกราคม – พฤษภาคม

  ภาคฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  *หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็นต้นไป แบ่งผู้สมัครสอบคัดเลือก เป็น 2 กลุ่มดังนี้

  1. (กลุ่มที่ 1) ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี พิจารณาจาก (1) ผลสอบ SMART II หรือผลสอบข้อเขียนที่โครงการฯ เป็นผู้จัดสอบ (ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่มีผลสอบ SMART II ต้องเข้าสอบวิชานี้), (2) ผลสอบภาษาอังกฤษ และ (3) การสอบสัมภาษณ์

  2. (กลุ่มที่ 2) ผู้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร โครงการฯ พิจารณาจาก(1) หนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) (2) ผลสอบภาษาอังกฤษ และ (3) การสอบสัมภาษณ์

  3. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

  ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

  1. มีผลคะแนน Smart-II ดูรายละเอียด http://smart.tbs.tu.ac.th (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี/ส่งผลสอบฉบับจริง)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th หรือ Website http://www.smart.tbs.tu.ac.th

  2. มีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL, IELTS และ TU005/TU006 โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ส่งผลสอบฉบับจริง)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4 Email: tugetlitu@gmail.com หรือ Website:http://litu.tu.ac.th/2012/index.php/th/litu-tests

  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก MBE

  (1) ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกท่าน ต้องลงทะเบียนยืนยันการสมัครทางระบบออนไลน์นี้ตามเวลาที่กำหนด *จะเปิดลงทะเบียนในช่วงรับสมัครสอบคัดเลือก

  (2) DOWNLOAD ใบสมัครสอบคัดเลือกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย *เปิดการ Download ในช่วงรับสมัครสอบคัดเลือก

  (3) กรอกใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสอบต่างๆ และ (1) ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองที่โครงการฯ หรือ (2) ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ (พร้อมหลักฐานการสมัครสอบและสำเนาใบโอนเงิน)

  หมายเหตุ

  (1) การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อ “ผู้สมัครได้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการสมัครสอบทางระบบออนไลน์และได้ส่งเอกสารประกอบการสมัครให้โครงการฯ ครบถ้วน พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) แล้ว”

  (2) การส่งเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องส่งถึงโครงการฯ ก่อนกำหนดการปิดรับสมัคร

  (3) ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร: โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

  *ข้อมูลการเตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (ประมาณเดือนพฤศจิกายน-มกราคม)

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  (กลุ่มที่ 1) ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี พิจารณาจากผลสอบ SMART II หรือผลสอบข้อเขียนที่โครงการฯ เป็นผู้จัดสอบ (กรณีที่ไม่มีผลสอบ SMART II), ผลสอบภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์

  (กลุ่มที่ 2) ผู้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร โครงการฯ พิจารณาจากหนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) ผลสอบภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ 

  ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ: MBE) หลักสูตรภาษาไทย จะต้องเตรียมตัวดังนี้

  1. เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ TU-GET

  TU-GET เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

  สอบถามรายละเอียด โทร.0-2223-3758-9, 0-2225-9376 หรือ 0-2613-3101-3 หรือ CLICK~สมัครสอบ TU-GET

  2. เตรียมตัวสอบ SMART II

  ผลสอบ SMART II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)

  กำหนดการสอบ SMART II (SMART FOR GRADUATE LEVEL)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-613-2199,02-224-9730 หรือ สมัครสอบ SMART II

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

  1.กลุ่มที่ 1 ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี พิจารณาจากผลสอบ SMART II หรือผลสอบข้อเขียนที่โครงการฯ เป็นผู้จัดสอบ (ใช้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง), ผลสอบภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์

  2.กลุ่มที่ 2 ผู้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร โครงการฯ พิจารณาจากหนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) ผลสอบภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ (โดยไม่ยื่นผลสอบ SMART II หรือผลสอบข้อเขียนที่โครงการฯ เป็นผู้จัดสอบ)

  3.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7

  4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

  หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา (Selection Criteria) ประกอบด้วย

  (1) ผลสอบภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ทั้ง 2 กลุ่ม) ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  *โครงการฯ มิได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผลสอบ SMART II & TU-GET *

  1. ผลการทดสอบ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน ดูกำหนดการสอบได้ที่ สมัครสอบ TU-GET

  2. ผลการทดสอบ TOEFL ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน

  3. ผลการทดสอบ IELTS ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน

  4. ผลการเรียน และสอบผ่านวิชา TU005 และ TU006 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากภาคที่สอบผ่าน

  โครงการฯ มิได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผลสอบ SMART II & TU-GET

  **************************************************

  หมายเหตุ

  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

  มีดังนี้

  1. คะแนน TU-GET ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป เกณฑ์นี้ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษา

  2. คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป สำหรับ Paper Based หรือคะแนนตั้งแต่ 213 คะแนนขึ้นไป สำหรับ Computer Based หรือตั้งแต่ 79 คะแนน ขึ้นไป สำหรับ Internet Based เกณฑ์นี้ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษา

  3. คะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป เกณฑ์นี้ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)

  *ในกรณีที่ยื่นผลคะแนนสอบภาษาต่างประเทศต่ำกว่าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หากผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้อง

 • เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา TU 005 (ภาษาอังกฤษ 1) และ TU 006 (ภาษาอังกฤษ 2) และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนทำการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ หรือ
 • ดำเนินการสอบ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) ใหม่ เพื่อให้ได้คะแนนตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ก่อนสำเร็จการศึกษา

  (2) การสอบข้อเขียนให้เป็นไปตามประกาศของโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ผลการทดสอบ SMART II (SMART for Graduate Level) สำหรับระดับปริญญาโท ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมัครสอบ SMART II

  หรือ

  2. ผลการสอบวิชา “วัดความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์” (ข้อสอบแนว GMAT) ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้จัดสอบ

  3.การสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการศึกษา ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต เป็นต้น

  Download ใบสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23): 1 พฤศจิกายน 61 ถึง 29 มกราคม 62

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23): ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562

  DOWNLOAD ใบสมัครสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) >>>CLICK HERE***

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป).

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย)

  1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท

  2. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท

  3. ค่าสมัครสอบประมวลวิชา (สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 500 บาท

  4. ค่าหน่วยกิต (36 หน่วยกิต) หน่วยกิตละ 4,000 บาท รวม 144,000 บาท

  5. ค่าพัฒนาการศึกษา ภาคละ 20,000 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 80,000บาท

  6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 1,500 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 6,000 บาท

  7. ค่าบำรุงห้องสมุด (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 4,000 บาท (2 ปี 8,000 บาท)

  8. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 1,600 บาท (2 ปี 3,200 บาท)

  9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่าคุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 110 บาท

  10. *ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 243,920 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

  หมายเหตุ

  1."ไม่รวม" ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

  2."ไม่รวม" ค่าเรียนเสริมพื้นฐานความรู้ (Pre-course) 4 วิชา รวม 12,000 บาท

  3."ไม่รวม" ค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ TU005 และ TU006 รวม 6 หน่วยกิต รวม 9,000 บาท (กรณีที่ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 550 คะแนน)

  4. นักศึกษาที่มิได้มี "สัญชาติไทย" ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 15,000 บาท

  FAQ

  FAQ คำถามที่พบบ่อย

  ฝากคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรป.โท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ได้ที่ EMAIL: mbe@econ.tu.ac.th

 • MBE_FAQ_update_2018.pdf


 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 -2558)

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2557-2558 (สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย)
  1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บครั้งเดียว)1,000 บาท
  2. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (เก็บครั้งเดียว)1,000 บาท
  3. ค่าสมัครสอบประมวลวิชา (สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)ครั้งละ 500 บาท
  4. ค่าหน่วยกิต (36 หน่วยกิต)หน่วยกิตละ 3,000 บาท รวม 108,000 บาท
  5. ค่าพัฒนาการศึกษา ภาคละ 20,000 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)4 ภาคการศึกษา 80,000บาท
  6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ1,500 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)4 ภาคการศึกษา 6,000 บาท
  7. ค่าบำรุงห้องสมุด(รวมภาคฤดูร้อน)ปีละ 4,000 บาท (2 ปี 8,000 บาท)
  8. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมภาคฤดูร้อน)ปีละ 1,600 บาท (2ปี 3,200 บาท)
  9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่าคุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (รวมภาคฤดูร้อน)ปีละ 110 บาท
   9. *ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร207,810 บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
  หมายเหตุ
  1. "ไม่รวม" ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
  2. "ไม่รวม" ค่าเรียนเสริมพื้นฐานความรู้ (Pre-course) 4 วิชา รวม 12,000 บาท
  3. "ไม่รวม" ค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ TU005 และ TU006 รวม 6 หน่วยกิต รวม 9,000 บาท (กรณีที่ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 550 คะแนน)
  4. นักศึกษาที่มิได้มี "สัญชาติไทย" ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 15,000 บาท

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์