ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : หลักสูตร
 • คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
 • [สำเนา] แนวทางปฎิบัติกรณีนักศึกษาไม่มาสอบไล่คณะเศรษฐศาสตร์
 • [สำเนา] ประกาศ มธ.เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
 • [สำเนา] ระเบียบมธ.ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
 • [สำเนา] ระเบียบมธ.ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2558
 • [สำเนา] ข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 (การประเมินความก้าวหน้า Thesis/Independent Study)
 • [สำเนา] ข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
 • [สำเนา] แจ้งเปลี่ยนแปลง FONT สำหรับผู้ทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 58)
 • [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 • [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
 • [ข้อมูล] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)
 • [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • [สำเนา] ระเบียบม.ธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
 • [ข้อมูล]อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2554 - 2558)
 • [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
 • คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีลักษณะ ดังนี้

  1. มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงและรับใช้เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานความรู้ในเชิงการจัดการทั้งด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการวางแผนงานในอนาคต

  2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การวางแผน ซึ่งจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

  3.มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป


  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)

  Master of Arts Program in Business Economics

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

  ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Business Economics

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

  ชื่อย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

  ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม : Master of Arts (Business Economics)

  ชื่อย่อ : M.A. (Business Economics)

  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

  สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

  1.ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Business Economics

  2.ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

  ชื่อย่อ : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Arts (Business Economics)

  ชื่อย่อ : M.A. (Business Economics)

  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

  สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2549-2553

  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)

  Master of Arts Program in Business Economics

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

  ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Business Economics)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : M.A. (Business Economics)
 • หลักสูตร_MBE_2549_FINAL_For_Website.pdf
 • [สำเนา] แนวทางปฎิบัติกรณีนักศึกษาไม่มาสอบไล่คณะเศรษฐศาสตร์

  [สำเนา] ประกาศ มธ.เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

  [สำเนา] ระเบียบมธ.ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

  [สำเนา] ระเบียบมธ.ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2558

  [สำเนา] ข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 (การประเมินความก้าวหน้า Thesis/Independent Study)

  [สำเนา] ข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

  [สำเนา] แจ้งเปลี่ยนแปลง FONT สำหรับผู้ทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 58)

  [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

  [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553

  [ข้อมูล] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย)
  1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท
  2. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท
  3. ค่าสมัครสอบประมวลวิชา (สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 500 บาท
  4. ค่าหน่วยกิต (36 หน่วยกิต) หน่วยกิตละ 4,000 บาท รวม 144,000 บาท
  5. ค่าพัฒนาการศึกษา ภาคละ 20,000 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 80,000บาท
  6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 1,500 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 6,000 บาท
  7. ค่าบำรุงห้องสมุด (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 4,000 บาท (2 ปี 8,000 บาท)
  8. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 1,600 บาท (2 ปี 3,200 บาท)
  9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่าคุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (รวมภาคฤดูร้อน) ปีละ 110 บาท
   10. *ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  243,920 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
  1."ไม่รวม" ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
  2."ไม่รวม" ค่าเรียนเสริมพื้นฐานความรู้ (Pre-course) 4 วิชา รวม 12,000 บาท
  3."ไม่รวม" ค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ TU005 และ TU006 รวม 6 หน่วยกิต รวม 9,000 บาท (กรณีที่ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 550 คะแนน)
  4. นักศึกษาที่มิได้มี "สัญชาติไทย" ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 15,000 บาท

  [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

  [สำเนา] ระเบียบม.ธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553

  [ข้อมูล]อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2554 - 2558)

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2554 -2558 (สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย)

  |1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท |

  |2. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (เก็บครั้งเดียว) 1,000 บาท |

  |3. ค่าสมัครสอบประมวลวิชา (สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 500 บาท |

  |4. ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ (36 หน่วยกิต) 3,000 บาท รวม 108,000 บาท |

  |5. ค่าพัฒนาการศึกษา ภาคละ 20,000 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 80,000บาท |

  |6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ1,500 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 4 ภาคการศึกษา 6,000 บาท |

  |7. ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ (รวมภาคฤดูร้อน) 4,000 บาท (2 ปี 8,000 บาท) |

  |8. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ (รวมภาคฤดูร้อน) 1,600 บาท (2ปี 3,200 บาท) |

  *ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 207,700 บาท (สองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

  |1. "ไม่รวม" ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท |

  |2. "ไม่รวม" ค่าเรียนเสริมพื้นฐานความรู้ (Pre-course) 4 วิชา รวม 12,000 บาท |

  |3. "ไม่รวม" ค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ TU005 และ TU006 รวม 6 หน่วยกิต รวม 9,000 บาท(กรณีที่สอบ TU-GET ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 550 คะแนน) |

  |4. นักศึกษาที่มิได้มี "สัญชาติไทย" ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 15,000 บาท|

  [สำเนา] ข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์