ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : รายวิชาที่เปิดสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้นปีที่ 1

|ศธ.613| เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ |จำนวน 3 หน่วยกิต |

|ศธ.614| เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ |จำนวน 3 หน่วยกิต |

|ศธ.617| เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ |จำนวน 3 หน่วยกิต |

ชั้นปีที่ 2

|ศธ.633| ตลาดการเงิน: สถาบันและเครื่องมือ |จำนวน 3 หน่วยกิต |

|ศธ.663| ธุรกิจกับสังคมไทย | จำนวน 3 หน่วยกิต|

|ศธ.664| วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ | จำนวน 3 หน่วยกิต|

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ชั้นปีที่ 1
ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.628สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.683เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ศธ.653การค้าและการเงินระหว่างประเทศจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.654ธุรกิจกับโลกาภิวัตน์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.702การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2:การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ชั้นปีที่ 1
ศธ.613เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.614เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ศธ.633ตลาดการเงิน: สถาบันและเครื่องมือจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.664วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.701การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1 : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประเมินนโยบายสาธารณะจำนวน 3 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ศธ.613เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.614เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.615เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.633ตลาดการเงิน : สถาบันและเครื่องมือจำนวน 3 หน่วยกิต
*หลักสูตร พ.ศ.2549
ศธ.633ตลาดการเงิน : สถาบันและเครื่องมือจำนวน 3 หน่วยกิต
*หลักสูตร พ.ศ.2554
ศธ.664วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.701การศึกษาเฉพาะเรื่อง : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประเมินนโยบายสาธารณะจำนวน 3 หน่วยกิต
*หลักสูตร พ.ศ.2549
ศธ.701การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1 : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประเมินนโยบายสาธารณะจำนวน 3 หน่วยกิต
*หลักสูตร พ.ศ.2554
ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต
*หลักสูตร พ.ศ.2549
ศธ.798การค้นคว้าอิสระ 1จำนวน 3 หน่วยกิต
*หลักสูตร พ.ศ.2554

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ชั้นปีที่ 1
ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.628สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.683เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ศธ.653การค้าและการเงินระหว่างประเทศจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.654ธุรกิจกับโลกาภิวัตน์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.665กฎหมายเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ศธ.613เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.614เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.615เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.633ตลาดการเงิน : สถาบันและเครื่องมือจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.653การค้าและการเงินระหว่างประเทศจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.663ธุรกิจกับสังคมไทยจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.664วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.665กฎหมายเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต
ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.618ระเบียบวิธีวิจัยจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.628สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.634การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.654ธุรกิจกับการแข่งขันในตลาดโลก และนโยบายของรัฐจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.683เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต
ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ศธ.613เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.615เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.628การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.633ตลาดการเงิน : สถาบันและเครื่องมือจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.653การค้าและการเงินระหว่างประเทศจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.663ธุรกิจกับสังคมไทยจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.664วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.655ธุรกิจกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวน 3 หน่วยกิต
ศ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต
ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ศธ.614เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.683การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรมจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.618ระเบียบวิธีวิจัยจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.634การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.654ธุรกิจกับการแข่งขันในตลาดโลก และนโยบายของรัฐจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.684การวิเคราะห์และประเมินโครงการจำนวน 3 หน่วยกิต
ศ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต
ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ศธ.613เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.615เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.628การวิเคราระห์ทางสถิติสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.653การค้าและการเงินระหว่างประเทศจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.663ธุรกิจกับสังคมไทยจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.664วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.665กฎหมายเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศ./ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ศธ.614เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.683การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรมจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.618ระเบียบวิธีวิจัยจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.634การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.654ธุรกิจกับการแข่งขันในตลาดโลก และนโยบายของรัฐจำนวน 3 หน่วยกิต
ศธ.664วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต
ศ./ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ศธ.613เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-12)
ศธ.615เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-12)
ศธ.628การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-12)
ศธ.633ตลาดการเงิน : สถาบันและเครื่องมือจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-11)
ศธ.653การค้าและการเงินระหว่างประเทศจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-11)
ศธ.664วิสัยทัศน์ทางธุรกิจจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-11)
ศธ.665กฎหมายเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-10)
ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

ศธ.614เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต (MBE 12)
ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE 12)
ศธ.684การวิเคราะห์และการประเมินโครงการจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE 12)
ศธ.618ระเบียบวิธีวิจัยจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE 11)
ศธ.634การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE 11)
ศธ.654ธุรกิจกับการแข่งขันในตลาดโลกและนโยบายของรัฐจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE 11)
ศธ.673เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์จำนวน 3 หน่วยกิต (MBE 10)
ศธ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

ศธ.614เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์จำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-11)
ศธ.617เศรษฐศาสตร์การเงินจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-11)
ศธ.683การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรมจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-11)
ศธ.618ระเบียบวิธีวิจัยจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-10)
ศธ.634การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-10)
ศธ.701การศึกษาเฉพาะเรื่อง : Futures Marketจำนวน 3 หน่วยกิต (MBE-10)
ศ.799งานวิจัยเฉพาะเรื่องจำนวน 6 หน่วยกิต
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์