ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ *โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับสมัครพฤศจิกายน-มกราคม
OPEN HOUSEช่วงเดือนพฤศจิกายน *ดูประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์มกราคม
สอบสัมภาษณ์กุมภาพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากุมภาพันธ์
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่กุมภาพันธ์
*เป็นหลักสูตรภาษาไทยภาคค่ำ ระบบทวิภาค (หลักสูตร 2 ปี) *ภาคเรียนที่หนึ่ง : เปิดภาคเดือนสิงหาคม – ปิดภาคเดือนธันวาคม *ภาคเรียนที่สอง : เปิดภาคเดือนมกราคม – ปิดภาคพฤษภาคม *ภาคฤดูร้อน : เปิดภาคเดือนมิถุนายน – ปิดภาคเดือนกรกฎาคม (ไ่ม่ใช่ภาคบังคับ)
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์