สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : เอกสารสรุปการสัมมนา (Seminar documents)

Seminar Paper Series No.1 เรื่อง "ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน”

Seminar Paper Series No.2 เรื่อง “มาตรการ 18 ธันวาคม, Capital Controls และเศรษฐกิจไทย”

Seminar Paper Series No.3 เรื่อง “แปรรูป กฟผ. แบบของไทย ... มีอะไรน่าเป็นห่วง?”

Seminar Paper Series No.4 เรื่อง "เขียนทำไม? เขียนอย่างไร?

Seminar Paper Series No.5 เรื่อง "การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน"

Seminar Paper Series No.6 เรื่อง "สถานการณ์ข้าวยากหมากแพง: โอกาสหรือวิกฤตสำหรับสังคมเศรษฐกิจไทย"

Seminar Paper Series No.7 เรื่อง "การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL): สังคมเศรษฐกิจไทยได้อะไร?"

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์