สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : เกี่ยวกับเรา

เจตนารมณ์

ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาคือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่วนรวม โดยไม่คิดมูลค่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง 'คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่' ขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สังคม โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมวงกว้าง เปิดพื้นที่ให้คณะเศรษฐศาสตร์มี ‘ความสัมพันธ์ทางตรง’ กับสังคมไทย ผ่านเวทีสัมมนาทางวิชาการ

2. เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ ทั้งองค์ความรู้เชิงทฤษฎี และเชิงนโยบาย รวมถึงองค์ความรู้ด้านอื่นที่นักเศรษฐศาสตร์พึงรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเข้าใจโลกกว้างขึ้น

3. สร้างบรรยากาศวิชาการในคณะเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และรังสิต

4. สร้างเวทีให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ได้มีส่วนร่วมในการเสนองานวิจัยของตนให้ประชาคมเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะทางวิชาการของนักศึกษาของคณะอีกทางหนึ่ง

5. เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ บนเส้นทางสู่การเป็น ‘เศรษฐศาสตร์บัณฑิตอันพึงปรารถนา’

6. เป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

ผู้บริหารคณะทำงาน

ปัจจุบัน คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ เป็นผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ

(2) อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล เป็นคณะทำงาน

(3) อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว เป็นคณะทำงาน

(4) คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง เป็นเจ้าหน้าที่คณะทำงาน

(5) คุณชมภู่ ธงชัย เป็นเจ้าหน้าที่คณะทำงาน

(6) คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล เป็นผู้ประสานงานคณะทำงานฯ

โครงการหลัก

โครงการหลักที่คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้แก่


1. การสัมมนารายสัปดาห์

คณะทำงานฯ จัดการสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต โดยมีทั้งการจัดสัมมนาว่าด้วยประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดสัมมนาเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ในและนอกคณะ การจัดสัมมนางานวิจัยของอาจารย์ต่างชาติ การจัดสัมมนาเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกของคณะ

การจัดฉายภาพยนตร์ที่มีแง่คิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง และการจัดพูดคุยกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นมืออาชีพในวงการต่างๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


2.โครงการ Thammasat Economic Focus (โครงการติดตามสภาพเศรษฐกิจไทย)

คณะทำงานฯ ได้จัดทำโครงการ Thammasat Economic Focus (โครงการติดตามสภาพเศรษฐกิจไทย) มีจุดประสงค์มุ่งนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่แล้วอย่างมากในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาสื่อสารสู่สาธารณะชนไทย ผ่านการจัดสัมมนาเพื่อจุดประเด็นทางเศรษฐกิจที่ควรเป็นที่สนใจ หรือเพื่อตอบสนองต่อประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจที่สังคมให้ความสนใจ อย่างต่อเนื่อง


3. การจัดสัมมนาวิชาการประจำปี (Symposium)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี (Symposium) เพื่อแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะเป็นประจำทุกปี ถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 39 แล้ว

ในงาน Symposium จะมีการนำเสนอบทความวิชาการของคณาจารย์ของคณะ โดยมีนักวิชาการหรือข้าราชการจากสถาบันต่างๆ มาวิจารณ์บทความวิชาการ และมีการอภิปรายระดมสมองโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศในช่วงท้ายของงาน

งาน Symposium ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 39) จัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย ”


4. การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Lecture Series) มาแล้ว 15 ครั้ง เป็นประจำทุก 2 ปี เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) เพื่อสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

โดยทั่วไป การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นในวันคล้ายวันเกิดของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 9 มีนาคม ของทุกปี ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีต มีรายนามองค์ปาฐกและหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2530

ศ.นิคม จันทรวิทุร "แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา"

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา "เกษตรกรกับรัฐ"

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2532

ศ.เสน่ห์ จามริก "เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2533

ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา "วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาการสังคมไทย"

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2536

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ "วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย"

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2538

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม "รากฐานชีวิต"

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2541

ศ.นพ.ประเวศ วะสี "ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม (สังคมสันติประชาธรรม)"

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2544

อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ "สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม"

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2546

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม "การบริหารสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก"

ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2548

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ "ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม: ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย"

ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2550

ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"

ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2552

อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ "ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา : ข้อพิพาทประสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน)"

ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2554

อ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ "วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร"

ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2556

ดร.อุทัย ดุลยเกษม "การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม"

ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2557

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เรื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี"

ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2558

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เรื่อง “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน.../ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต”

ติดต่อเรา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา และไฟล์เสียง ของการสัมมนาในอดีตได้ที่เว็บไซต์นี้ ภายใต้หัวข้อ 'สัมมนาที่ผ่านมา'

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือให้คำแนะนำแก่คณะทำงานฯ สามารถติดต่อได้ที่

คุณชมภู่ ธงชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-2474, คุณเบญญาภา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-2404 (ท่าพระจันทร์) และคุณดาราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2696-5979 (ศูนย์รังสิต) ทางอีเมล์ benyapha@econ.tu.ac.th, chompoo@econ.tu.ac.th, darawan@econ.tu.ac.th

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์