กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : กิจกรรมนักศึกษา
 • การแข่งขันตอบปัญหาภายในคณะเศรษฐศาสตร์
 • ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม (TUYEC)
 • สานสัมพันธ์ ECON CU -TU
 • ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • งานแรกพบและรับเพื่อนใหม่
 • คลื่นลูกใหม่ (Econ night)
 • ค่ายอาสาพัฒนาชนบท
 • ค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย
 • ค่ายอีคอนคิดส์ (Econkids)
 • กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะ
 • กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะ
 • Cobweb Econ Party: เศรษฐศาสตร์สานสายใย ใกล้กันมากขึ้น
 • โครงการฝึกงานนอกสถานที่
 • กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "เศรษฐศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย"
 • ค่ายเชื่อมความสัมพันธ์ "เศรษฐศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย"
 • สัมมนาเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็น กนศ.ศ.
 • สัมมนา กนศ.ศ.
 • สัมมนาพัฒนานักศึกษากิจกรรมรุ่นใหม่
 • Econ Back to School
 • เศรษฐศาสตร์วิชาการ
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปี ที่ 1
 • มัชฌิมิเทศนักศึกษา ชั้นปี่ที่ 1
 • มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
 • กิจกรรม "เตรียมตัวสู่บัณฑิต"
 • สัมมนาพบผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
 • โครงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปึกษา
 • การแข่งขันตอบปัญหาภายในคณะเศรษฐศาสตร์

  เพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองและเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถของตน พร้อมทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาในระดับอุดมศึกษา (เพื่อชิงรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบัน)

  รูปแบบกิจกรรม: จัดแข่งขันตอบปัญหาจากตัวแทนโต๊ะกลุ่ม หรือกลุ่มเพื่อนนักศึกษา

  ปฏิทินกิจกรรม: ภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี


  ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม (TUYEC)

  กิจกรรมค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม เพื่อให้น้องๆ มัธยมปลายที่สนใจด้านเศรษฐศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม รู้จักคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์มากขึ้น และมองภาพเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของคนธรรมศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะผู้จัดงานอีกด้วย

  ปฎิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี


  สานสัมพันธ์ ECON CU -TU

  นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม ECON CU-TU เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และการแสดงจากนิสิตและนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
  ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  เพื่อเปิดโอกาสให้รักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ในการตัดสินใจเรียนในอนาคต ทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างที่นักศึกษาปฏิบัติกันเพื่อจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นแล้วการแข่งขันยังช่วยให้นักเรียนพัฒนศักยภาพตนเองด้วย


  งานแรกพบและรับเพื่อนใหม่

  กิจกรรมแรกจากใจรุ่นพี่ สู่นักศึกษาใหม่ของคณะ

  หลังจากที่นักศึกษาปีหนึ่งทราบผลประกาศรับเข้าคณะ (ทั้งช่องทางปกติ และสอบตรง) วันแรกพบจะเป็นวันที่นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสเข้าสู่สังคมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ในบรรยากาศต้อนรับแบบอบอุ่นจากรุ่นพี่ ซึ่งจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำต่างๆ แก่รุ่นน้อง นอกเหนือไปจากคำแนะนำจากอาจารย์
  คลื่นลูกใหม่ (Econ night)

  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการปรับตัวอยุ่ร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี ละคร เป็นต้น และฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมถึงการเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมนักศึกษา


  ค่ายอาสาพัฒนาชนบท

  นักศึกษาในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตสมควรที่จะได้รับรู้สภาพความเป็นจริงในชนบท ซึ่งเป็นสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ โดยการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น เป็นการให้นักศึกษารับรู้ และ พยายามเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และ สาเหตุ รวมไปถึงความแตกต่าง ล้าหลังของชนบท อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างแนวคิดในการรับใช้ และสร้างสรรค์สังคมต่อไป โดยการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้าน เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงท้องถิ่นภูมิภาค และเป็นการพัฒนาตนเอง

  ปฎิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนมีนาคมของทุกปี
  ค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย

  นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย ปูชณียบุคคลของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารุ่นปัจจุบันมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556


  ค่ายอีคอนคิดส์ (Econkids)

  นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ชื่อกลุ่มกิจกรรม " Econ Kids" โดยพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดพืชนิมิตร จำนวน 35 คน ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
  กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะ

  กีฬาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทางร่างกายและการมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งกีฬายังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะ และก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นผลทำให้กิจกรรมอื่น ๆ ได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษา นอกจากประโยชน์ข้างต้นแล้วยังเป็นการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาส่วนรวมอีกด้วย
  กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะ

  กีฬาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทางร่างกายและการมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งกีฬายังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างคณะ และก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นผลทำให้กิจกรรมอื่น ๆ ได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษา นอกจากประโยชน์ข้างต้นแล้วยังเป็นการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาส่วนรวมอีกด้วย


  Cobweb Econ Party: เศรษฐศาสตร์สานสายใย ใกล้กันมากขึ้น

  เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิด กระชับความกลมเกลียว ระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และวินัย โดยไม่ต้องสร้างกฎระเบียบมาบังคับนักศึกษา แต่จะสร้างกระบวนการและกลไกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักสร้างวินัยในตัวเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เพื่อชื่นชมความงามและอยากทำความดี

  คณะฯ จึงประสงค์ที่จะสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ให้เกิดความไว้วางใจ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องใช้วิธี “การว่ากล่าวโดยตรง” ประกอบกับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ และเจ้าหน้าที่โครงการบริการสังคมทั้ง 3 โครงการ (BE, MBE, ERTC) ได้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับคณาจารย์และนักศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย

  ปฏิทินกิจกรรม: เดือนสิงหาคมของทุกปี
  โครงการฝึกงานนอกสถานที่

  โครงการดีดีในช่วงปิดภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาปีสาม (ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่สี่) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานในองค์กรต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของรัฐ ธนาคารและสถาบันการเงินและธุรกิจต่างๆ ของเอกชน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางเศรษฐกิจตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น

  กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่สาม

  ปฎิทินกิจกรรม: รับสมัครช่วงเดือนมกราคม ฝึกงานเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี
  กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "เศรษฐศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย"

  นักศึกษานิยมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น จึงมีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อให้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ค่ายเชื่อมความสัมพันธ์ "เศรษฐศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย"

  โครงการค่ายเชื่อมความสัมพันธ์ "เศรษฐศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย" จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างกัน และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อีกทั้งเป็นการร่วมกันสร้างจิตอาสาที่มีต่อสังคมให้กับนิสิต-นักศึกษา ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย
  สัมมนาเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็น กนศ.ศ.

  คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มีหน้าที่สำคัญในการช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะโดยประสานงานระหว่างคณะ นักศึกษาจึงควรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง รวมถึงรับทราบข้อมูล ระเบียบการเงิน-วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการจัดงานที่จะเป็นประโยชน์แก่การทำงาน และควรที่จะต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการเข้ามาทำงานในกลุ่มคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
  สัมมนา กนศ.ศ.

  เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (กนศ.ศ.) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเป็น กนศ.ศ. ชุดใหม่ กับ ชุดเก่า เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มคณะกรรมการฯ
  สัมมนาพัฒนานักศึกษากิจกรรมรุ่นใหม่

  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเหตุผลของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักกิจกรรมรุ่นพี่ กับ นักกิจกรรมรุ่นน้อง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มคณะทำงานฯ


  Econ Back to School

  เป็นพื้นที่แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้กลุ่มโต๊ะคณะเศรษฐศาสต์ได้ขอายของเพื่อารายได้ ละเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกในชมรมและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์


  เศรษฐศาสตร์วิชาการ

  กิจกรรมด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ ปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป พร้อมๆไปกับกิจกรรมแนะนำการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

  ปฎิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปี ที่ 1

  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจอันดีต่อระบบการเรียนการสอน ได้รับข้อมูลที่ดี พร้อมที่จะปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่
  มัชฌิมิเทศนักศึกษา ชั้นปี่ที่ 1

  เพื่อแนะนำการวางแผนการเรียน กิจกรรม วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา และแนะแนววิชาโท
  มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3

  เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสัมมนา การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะเศรษฐศษสตร์ และการแนะแนวโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
  กิจกรรม "เตรียมตัวสู่บัณฑิต"

  กิจกรรมสำหรับนักศึกษาปีสี่ เป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จในระดับปริญญาตรี และจะต้องก้าวต่อไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เพื่อให้ข้อมูลคำแนะนำที่มีคุณค่าอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาทราบถึงทิศทางที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในสายงานอาชีพของตน ก่อนที่จะก้าวสู่สังคมใหม่ของตลาดแรงงาน

  รูปแบบกิจกรรม : แนะแนว อบรมข้อมูลต่างๆ เช่น การสมัครงาน, ลักษณะอาชีพ, การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน, การเตรียมตัวเรียนต่อ เป็นต้น

  ปฏิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี
  สัมมนาพบผู้ปกครองนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม และให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น

  โครงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปึกษา

  เพื่อให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แกนักศึกษาและคณะ เพื่อหาแนวทางแก้ใข และเปิดโลกทัศน์ ทำให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์