กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมสานสัมพันธ์อาจารย์ นักศึกษา

คณาอาจารย์ นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมหลากหลาย พูดคุย ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน สนิทสนมกันมากขึ้น ณ บริเวณโถง อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา


โครงการบำเพ็ญประโยชน์: Econ Kids

นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ชื่อกลุ่มกิจกรรม " Econ Kids" โดยพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดพืชนิมิตร จำนวน 35 คน ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
ค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย กุมภาพันธ์ 2556

นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย ปูชณียบุคคลของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารุ่นปัจจุบันมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556


สานสัมพันธ์ ECON CU -TU

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม ECON CU-TU เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และการแสดงจากนิสิตและนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
การแข่งขันตอบปัญหาภายในคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองและเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถของตน พร้อมทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาในระดับอุดมศึกษา (เพื่อชิงรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบัน)

รูปแบบกิจกรรม: จัดแข่งขันตอบปัญหาจากตัวแทนโต๊ะกลุ่ม หรือกลุ่มเพื่อนนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม: ภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี

งานเศรษฐศาสตร์วิชาการ

กิจกรรมด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ ปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป พร้อมๆไปกับกิจกรรมแนะนำการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ปฎิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

โครงการเชียร์

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาปี 1 เพื่อให้นักศึกษารู้จักและสามารถร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยประจำ เพลงประจำคณะ เพลงเชียร์ต่างๆได้ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในรุ่น และรุ่นพี่รุ่นน้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทางร่างกาย การมีน้ำใจนักกีฬา และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะ ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นผลทำให้กิจกรรมอื่นๆได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

รูปแบบกิจกรรม : มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

(1) กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะ เช่น ฟุตบอลลีก, ฟุตบอลชั้นปี, ฟุตบอลเศรษฐฯคัพ

(2) กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะ เช่น กีฬา Freshy Game

(3) กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ"

ปฏิทินกิจกรรม : ตลอดทั้งปี
ค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย

กิจกรรมดีดีที่สร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลสำคัญของคณะเศรษฐศาสตร์ "อาจารย์ป๋วย" เพื่อให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับสำนึกเพื่อสังคมและคุณค่าของการมีจริยธรรมอันดีงาม คณะจึงริเริ่มแนวคิดในการสร้างกิจกรรมที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของอาจารย์ป๋วยโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนของคณะเป็นผู้สืบทอดปณิธานอันดีงามของอาจารย์ป๋วยต่อไปในภายภาคหน้า

ลักษณะกิจกรรม"ค่ายตามรอยอาจารย์ป๋วย": เรียนรู้วิถีชนบทและภาคเกษตร ณ มูลนิธิพัฒนาชนบท และชุมชนใกล้เคียง จังหวัดชัยนาท

(1) เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เห็นภาพของวิชาเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนาชนบทและการเกษตรที่กว้างขึ้น

(2) เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงปัญหาฐานรากของสังคมไทย

ปฎิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท

นักศึกษาในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตสมควรที่จะได้รับรู้สภาพความเป็นจริงในชนบท ซึ่งเป็นสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ โดยการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น เป็นการให้นักศึกษารับรู้ และ พยายามเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และ สาเหตุ รวมไปถึงความแตกต่าง ล้าหลังของชนบท อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างแนวคิดในการรับใช้ และสร้างสรรค์สังคมต่อไป โดยการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้าน เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงท้องถิ่นภูมิภาค และเป็นการพัฒนาตนเอง

ปฎิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนมีนาคมของทุกปี

ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม (TUYEC)

กิจกรรมค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม เพื่อให้น้องๆ มัธยมปลายที่สนใจด้านเศรษฐศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม รู้จักคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์มากขึ้น และมองภาพเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของคนธรรมศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะผู้จัดงานอีกด้วย

ปฎิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

โครงการฝึกงานนอกสถานที่

โครงการดีดีในช่วงปิดภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาปีสาม (ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่สี่) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานในองค์กรต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของรัฐ ธนาคารและสถาบันการเงินและธุรกิจต่างๆ ของเอกชน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางเศรษฐกิจตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่สาม

ปฎิทินกิจกรรม: รับสมัครช่วงเดือนมกราคม ฝึกงานเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี

กิจกรรม "เตรียมตัวสู่บัณฑิต"

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาปีสี่ เป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จในระดับปริญญาตรี และจะต้องก้าวต่อไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เพื่อให้ข้อมูลคำแนะนำที่มีคุณค่าอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาทราบถึงทิศทางที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในสายงานอาชีพของตน ก่อนที่จะก้าวสู่สังคมใหม่ของตลาดแรงงาน

รูปแบบกิจกรรม : แนะแนว อบรมข้อมูลต่างๆ เช่น การสมัครงาน, ลักษณะอาชีพ, การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน, การเตรียมตัวเรียนต่อ เป็นต้น

ปฏิทินกิจกรรม: ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี
Cobweb Econ Party: เศรษฐศาสตร์สานสายใย ใกล้กันมากขึ้น

เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิด กระชับความกลมเกลียว ระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และวินัย โดยไม่ต้องสร้างกฎระเบียบมาบังคับนักศึกษา แต่จะสร้างกระบวนการและกลไกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักสร้างวินัยในตัวเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เพื่อชื่นชมความงามและอยากทำความดี

คณะฯ จึงประสงค์ที่จะสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ให้เกิดความไว้วางใจ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องใช้วิธี “การว่ากล่าวโดยตรง” ประกอบกับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ และเจ้าหน้าที่โครงการบริการสังคมทั้ง 3 โครงการ (BE, MBE, ERTC) ได้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับคณาจารย์และนักศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย

ปฏิทินกิจกรรม: เดือนสิงหาคมของทุกปี


งานแรกพบ

กิจกรรมแรกจากใจรุ่นพี่ สู่นักศึกษาใหม่ของคณะ

หลังจากที่นักศึกษาปีหนึ่งทราบผลประกาศรับเข้าคณะ (ทั้งช่องทางปกติ และสอบตรง) วันแรกพบจะเป็นวันที่นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสเข้าสู่สังคมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ในบรรยากาศต้อนรับแบบอบอุ่นจากรุ่นพี่ ซึ่งจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำต่างๆ แก่รุ่นน้อง นอกเหนือไปจากคำแนะนำจากอาจารย์


© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์