กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฟอร์มขอใช้สถานที่คณะเศรษฐศาสตร์สำหรับ นศ.คณะเศรษฐศาสตร์

ฟอร์มและจดหมายขอข้อมูลทำรายงาน/วิจัย

รายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาฝึกงานที่ต้องการเกียรติบัตรฝึกงานจากคณะ จำเป็นต้องดาวน์โหลด "รายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560" และพิมพ์บันทึกการปฏิบัติงาน หรือลักษณะการปฏิบัติงาน ลงในรายงานดังกล่าว อีกทั้งนำส่งพี่ภัชรินทร์ ตะวัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

แบบประเมินสำหรับหน่วยงานประเมินนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ต้องการเกียรติบัตรการฝึกงานจากคณะ ต้องส่งแบบประเมินสำหรับหน่วยงานประเมินตัวนักศึกษาในการฝึกงาน ดังกล่าวนี้ พร้อมกับรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน และนำส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือหากติดตามแบบประเมินดังกล่าวไม่ได้ ให้แจ้งพี่ภัชรินทร์ ตะวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ติดตามให้

ฟอร์มจดหมายฝึกงาน(กรณีนักศึกษาหาหน่วยงานฝึกเอง)

ฟอร์มสนับสนุนร่วมสัมมนา ประชุม อบรม

แบบฟอร์มเพื่อขอสนับสนุนเงินสำหรับ"โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนานอกสถานที่" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ฟอร์มคำร้องรับรองกิจกรรม และรับรองความประพฤติ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์