กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฟอร์มขอใช้สถานที่เศรษฐศาสตร์ สำหรับนศ.เศรษฐศาสตร์

ฟอร์มและจดหมายขอข้อมูลทำรายงาน/วิจัย

รายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาฝึกงานที่ต้องการเกียรติบัตรฝึกงานจากคณะ จำเป็นต้องดาวน์โหลด "รายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2561" และพิมพ์บันทึกการปฏิบัติงาน หรือลักษณะการปฏิบัติงาน ลงในรายงานดังกล่าว อีกทั้งนำส่งพี่ภัชรินทร์ ตะวัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

แบบประเมินสำหรับหน่วยงานประเมินนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่ต้องการเกียรติบัตรการฝึกงานจากคณะ ต้องส่งแบบประเมินสำหรับหน่วยงานประเมินตัวนักศึกษาในการฝึกงาน ดังกล่าวนี้ พร้อมกับรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน และนำส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หรือหากติดตามแบบประเมินดังกล่าวไม่ได้ ให้แจ้งพี่วัชรเกียรติ แต่งแดน (พี่ต้น) โทร.02-696-5984 อีเมลล์ watcharakiet@econ.tu.ac.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ติดตามให้

ฟอร์มจดหมายฝึกงาน (กรณีนักศึกษาหาหน่วยงานฝึกเอง) ปีการศึกษา 2561

ฟอร์มสนับสนุนร่วมสัมมนา ประชุม อบรม

แบบฟอร์มเพื่อขอสนับสนุนเงินสำหรับ"โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนานอกสถานที่" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ฟอร์มคำร้องรับรองกิจกรรม และรับรองความประพฤติ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์