กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : เกี่ยวกับเรา

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา

1.รศ.ดร.กิริยา กุลกลการรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
2.อาจารย์ ดร.นภนต์ ภุมมาคณะทำงาน
3.อาจารย์ ชล บุนนาคคณะทำงาน
4.อาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจรคณะทำงาน
5.นางดวงใจ มาน้อยหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
6.นางภัชรินทร์ ตะวันเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา
7.นายวัชรเกียรติ แต่งแดนผู้ประสานงานคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

พันธกิจของฝ่ายการนักศึกษา

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้อำนวยการคณะทำงาน

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา มีพันธกิจ ดังนี้

 1. งานนโยบาย งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ด้านการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา: คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(กนศ.ศ.) และนักศึกษากลุ่มอิสระ และส่วนที่สอง กิจกรรมที่จัดโดยคณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
 3. ทุนการศึกษา อาทิ ระดมทุนการศึกษา รับสมัคร สัมภาษณ์ และจัดสรรทุน
 4. ดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษาในทุกโครงการของคณะฯ ที่ไม่ใช่โครงการเลี้ยงตัวเอง
 5. ดูแลด้านวินัยของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติในทุกโครงการของคณะฯ
 6. แนะแนวในการศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ และการหางานทำ
 7. รับผิดชอบงานประจำปีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานฉลองบัณฑิต
 8. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
 9. จัดทำรายงานประจำปี
 10. มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในงานที่เกี่ยวข้อง
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษาจัดแบ่งงานเป็น 4 ด้าน คือ

 • งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มและศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม
 • งานนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษาในด้านการศึกษาและการเตรียมตัวสู่การเป็นบัณฑิต
 • งานทุนการศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
 • งานวินัยนักศึกษา เพื่อดูแลความประพฤติและสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา ปรัชญาการทำงานที่สำคัญคือ การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารกิจการนักศึกษา โดยเชิญ ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

  คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(กนศ.ศ.) ปกศ.2560

  1.น.ส.จิตชนก ลิ่มสิริตรังค์ประธาน กนศ.ศ.
  2.นายมัธยะ บุญฤทธิ์ลักขณารองประธาน กนศ.ศ.
  3.น.ส.พรปวีณ์ ลีรพงษ์กุลหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
  4.น.ส.บุษยา อุ่นพัฒนาศิลป์หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
  5.นายภาสพงษ์ นันตสุวรรณหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
  6.นายอินทัช พัฒนานุพงษ์หัวหน้าฝ่ายสถานที่
  7.นายวีรวัฒน์ รัตนพานิชหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  8.น.ส.สุพิชญา ช้างทองเลขานุการ
  9.นายวชิรวัชญ์ บุญค้ำรองเลขานุการ
  10.น.ส.ศวิตา อมรตระกูลเหรัญญิก
  11.นายณชภล อภิภัทรนนท์ประธานคณะกรรมการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาค 2/2559

  การติดต่อ

  หน่วยกิจการนักศึกษา

  คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ในวันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.)

  คุณดวงใจ มาน้อย (พี่ดวง) อีเมล์ติดต่อ duang@econ.tu.ac.th

  คุณภัชรินทร์ ตะวัน (พี่แอม) อีเมล์ติดต่อ patcharin@econ.tu.ac.th

  คุณวัชรเกียรติ แต่งแดน (พี่ต้น) อีเมล์ติดต่อ watcharakiet@econ.tu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ 02-696-5984 / 082-790-1455

  โทรสาร 02-696-5987

 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์