ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
วิชาบังคับ
ศ. 611
EC 611
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้แนวทางการศึกษาแบบ Preference Based ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ Preference Relations การศึกษาในแนวทาง Axiomatic Approach จากการสร้างฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ (Utility Function) ปัญหาการตัดสินใจของผู้บริโภคและลักษณะต่างๆของผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดสินใจ ความเกี่ยวพันระหว่างปัญหา Utility Maximization และ Expenditure Minimization เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น ทฤษฎีการผลิตซึ่งเชื่อมโยงระหว่างปัญหา Profit Maximization และ Cost Minimization ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และทฤษฎีดุลยภาพองค์รวม (General Equilibrium) ในเบื้องต้น

ศ. 612
EC 612
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคในเชิงพลวัต ประกอบด้วย โปรแกรมพลวัต และแบบจำลอง Recursive นโยบายการคลังเชิงพลวัต เช่น Ricardian Equivalence, Tax Smoothing และ Capital Taxation แบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ (Asset Pricing) นโยบายการเงินเชิงพลวัต เช่น ต้นทุนสวัสดิการของเงินเฟ้อ ปัญหาความสอดคล้องด้านเวลาของนโยบายการเงิน แบบจำลองการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างประเทศ และแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจ

ศ.613
EC613
เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
Contemporary Economic Issues
3 หน่วยกิต

นำเสนอประเด็นวิวาทะทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อนำทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจรอบตัว

ศ. 625
EC 625
เศรษฐมิติ
Econometrics
3 หน่วยกิต

วิธีการทางเศรษฐมิติแบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบเมทริกซ์ ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดจากสมมุติฐานของแบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรงไม่เป็นจริงและแนวทางการแก้ปัญหา วิธีการประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยที่สุดแบบปกติ วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป การประมาณค่าแบบระบบสมการ วิธีการควรจะเป็นสูงสุด และวิธีการโมเมนต์แบบทั่วไป

ศ. 710
EC 710
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
Research Methods in Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.626 หรือ ศ.627 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

วิธีการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงพรรณา การระบุหัวข้อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและฐานข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าหาข้อมูลการตอบสมมติฐาน รวมทั้งการเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์

ศ. 626
EC 626
เศรษฐมิติระดับสูง
Advanced Econometrics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.625

การศึกษาเศรษฐมิติขั้นสูง ประกอบด้วย แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาคและแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค แบบจำลองที่ศึกษาครอบคลุม แบบจำลองอนุกรมเวลาขั้นสูง แบบจำลองตัวแปรตามเชิงคุณภาพและมีข้อจำกัด แบบจำลองข้อมูลผสมอนุกรมเวลาและภาคตัดขวางเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง เนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์แบบจำลองในภาคปฏิบัติ โดยเน้นการพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า

ศ. 627
EC 627
เศรษฐมิติประยุกต์
Applied Econometrics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.625

การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติกับทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า

วิชาเลือก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน (Political Economy and Institutional Economics)
ศ. 601
EC 601
ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thought
3 หน่วยกิต

ปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดับญาณวิทยา (Epistemology) วิธีวิทยา (Methodology) จนถึงแนวคิดทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ เช่น พาณิชย์นิยม คลาสสิก มาร์กเซียน เคนส์เซียน นีโอคลาสสิก สังคมนิยม โพสต์เคนส์เซียนสถาบัน เป็นต้น โดยเน้นปรัชญาพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวคิดทฤษฎีและบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ส่งผลต่อแนวคิดทฤษฎีในแต่ละยุคสมัย

ศ. 602
EC 602
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
Institutional Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

บทบาทของสถาบันต่อพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ ต่อผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ และต่อสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของสถาบัน การออกแบบสถาบัน และกติกากำกับเศรษฐกิจ (Economic Governance) เช่น ตลาด รัฐ และชุมชน ประเด็นเฉพาะเรื่องหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) อำนาจ (Power) ค่านิยมส่วนรวม (Norm) ทุนสังคม (Social Capital) นิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเมือง (Economic of Politics) เป็นต้น

ศ. 608
EC 608
เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบัน และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 609
EC 609
เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง2
Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบัน และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory)
ศ. 711
EC 711
เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง
Advanced Microeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ เช่น ปัญหาอำนาจเหนือตลาด ปัญหาการเลือกที่เป็นปฏิปักษ์ (Adverse Selection) ปัญหาคุณธรรมวิบัติ (Moral Hazard) เป็นต้น ประเด็นศึกษาในหัวข้ออื่น เช่น การตัดสินใจข้ามเวลา การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปภายใต้ความเสี่ยง การศึกษาทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Social Choice Theory) หรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม เช่น ทฤษฎีการต่อรอง (Bargaining) การออกแบบกลไก (Mechanism Design) ทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) หรือทฤษฎีประมูล (Auction Theory) เป็นต้น

ศ. 712
EC 712
เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง
Advanced Macroeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคในเชิงพลวัตด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต ประกอบด้วย แบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลเลิศเชิงพลวัต และแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจ แบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็น Stochastic และนัยเชิงนโยบาย วิธีการ Recursive เพื่อคำนวณหาดุลยภาพของแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจ เช่น วิธีการ Simulation และ Calibration แบบจำลองพื้นฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบภายในและนัยเชิงนโยบาย รวมทั้ง แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาคอื่น

ศ. 718
EC 718
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Economic Theory: Selected Topics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง หรือ เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 719
EC 719
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Economic Theory: Selected Topics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง หรือ เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
ศ. 621
EC 621
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Economists
3 หน่วยกิต

การหาผลเลิศแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ และมีเงื่อนไขบังคับ เงื่อนไขคุนทักเกอร์ ตัวคูณลากรานจ์ และทฤษฎีสิ่งหุ้ม โปรแกรมคอนเวกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่าง ระบบพลวัต การหาผลเลิศเชิงพลวัต ทฤษฎีการควบคุมผลเลิศ โปรแกรมพลวัต

ศ. 623
EC 623
วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Computational Methods for Economists
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิธีการมอนติคาร์โล การหาคำตอบของระบบสมการการหาค่าจุดสูงสุด ต่ำสุดวิธีการแก้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตแบบสโตแคสติกเทคนิคการประมาณเชิงเส้น การตั้งค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองวิธีการไม่ระบุค่าสัมประสิทธิ์ โปรแกรมพลวัตเชิงตัวเลขการแก้ปัญหาสมการฟังก์ชันนัลและจุดตรึงด้วยวิธีการทำซ้ำ

ศ. 624
EC 624
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economists
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การกระจายความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกรณีหนึ่งตัวแปร และหลายตัวแปร การแปลงค่าคาดหวัง และโมเมนต์ ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์ ตัวอย่างสุ่ม ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ กฎจำนวนมาก ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง ตัวสถิติพอเพียง การประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต่ำสุด อสมการคราแมร์ราว ทฤษฎีการประมาณค่าแบบความควรจะเป็นสูงสุด การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น ทฤษฎีของเนมาน-เพียร์สัน

ศ. 628
EC 628
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Quantitative Economics: Selected Topics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในคณิตเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary Economics)
ศ. 631
EC 631
เศรษฐศาสตร์การเงิน
Monetary Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เศรษฐศาสตร์การเงินเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ เช่น แบบจำลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) เพื่อการวิเคราะห์นโยบายการเงิน ความขัดแย้งของราคาที่เป็นตัวเงิน และ ค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน นโยบายการเงินที่เหมาะสม ทั้งที่พิจารณารายครั้ง และพิจารณากำหนดไว้ล่วงหน้า การวิเคราะห์นโยบายการเงินบนพื้นฐานสวัสดิการของสังคม ต้นทุนทางสังคมของเงินเฟ้อ แบบจำลอง DSGE เพื่อการวิเคราะห์นโยบายการเงินของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และ นโยบายการเงินที่เกี่ยวข้องกับราคาสินทรัพย์

ศ. 632
EC 632
การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
Financial Aspects of Economic Development
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางการเงิน กับการเติบโตของเศรษฐกิจ กลไกการปรับตัวต่อภาวะไม่สมดุลทั้งภายในและภายนอกพฤติกรรมการลงทุนและการออมในประเทศกำลังพัฒนา ผลทางการเงินของการก่อหนี้สาธารณะการปฏิรูปทางการเงินของภาคการเงินในภาวะตึงเครียด ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง มุมมองทางการเงินต่อการกระจายรายได้ ประเด็นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในภาวการณ์รวมตัวทางการค้าและการเงินที่เพิ่มขึ้น

ศ. 638
EC 638
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Monetary Economics: Selected Topics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเงินและการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 639
EC 639
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Monetary Economics: Selected Topics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเงินและการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง (Public Economics)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
ศ. 651
EC 651
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Theory and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทฤษฎีการค้าแบบนีโอคลาสสิคและทฤษฎีการค้าใหม่ การ วิเคราะห์นโยบายการค้าระหว่างประเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์ ทฤษฎีการรวมตัวระหว่างภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายปัจจัยระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างการค้า การเจริญเติบโต และการพัฒนา

ศ. 652
EC 652
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีดุลการชำระเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและการปรับดุลการชำระเงินแบบต่าง ๆ ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายมหภาคว่าด้วยดุลยภาพภายในและภายนอกการรวมตัวกันทางการเงินและดุลการชำระเงิน รวมทั้งแบบจำลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) เพื่อการวิเคราะห์นโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

ศ. 658
EC 658
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง1
International Economics: Selected Topics1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลง ตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 659
EC 659
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
International Economics: Selected Topics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลง ตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)
ศ. 661
EC 661
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Development Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการเติบโตและการพัฒนาของประเทศยากจนในหัวข้อต่อไปนี้ วิธีวัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางรายได้ บทบาทของทุนมนุษย์ โครงสร้างภายในครัวเรือน บทบาทของทุนทางสังคมและสถาบัน กลไกการทำงานของตลาดปัจจัย เช่น ตลาดสินเชื่อ ตลาดแรงงาน ตลาดประกันความเสี่ยง และตลาดที่ดินเป็นต้น แบบจำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนาของประเทศต่างๆ

ศ. 662
EC 662
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
Regional Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดราคาที่ดิน การเลือกทำเลที่ตั้ง วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากที่ดิน แบบแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาเมือง การขนส่ง การเติบโตของเมืองและภูมิภาค ความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท การเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจน นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และลดช่องว่างระหว่างภูมิภาค

ศ. 668
EC 668
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Development Economics: Selected Topics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 669
EC 669
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Development Economics: Selected Topics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ (Economics of Human Resources and Natural Resources)
ศ. 671
EC 671
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสถาบันที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน การวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ปัจจัยที่กำหนดระดับรายได้ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อตลาดแรงงาน

ศ. 672
EC 672
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีว่าด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐและภาคเอกชน การลงทุน และการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน การฝึกอบรม การจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตอันเนื่องมาจากการศึกษาทางเลือกบริการสุขภาพของภาครัฐและภาคเอกชน หลักการประกันสังคมประเภทต่างๆ

ศ. 674
EC 674
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ โครงสร้างตลาดในการกำหนดราคาหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล บทบาทของการประกันสุขภาพ การประเมินผลโครงการทางสุขภาพอนามัย การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ผลกระทบของข้อตกลงทางการค้าและบริการสุขภาพระหว่างประเทศ

ศ. 675
EC 675
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติระหว่างผู้ใช้ในปัจจุบัน และการจัดสรรข้ามเวลา ทั้งในกรณีของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และ ทรัพยากรที่หมุนเวียนเกิดขึ้นใหม่ได้ ความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากระบบกรรมสิทธิ์ ศึกษาบทบาทและนโยบายของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ การศึกษาประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ศ. 676
EC 676
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและมาตรการในการควบคุมและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การคำนวณต้นทุน-ผลประโยชน์ การประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและดัชนีชี้วัดสวัสดิการสังคมที่รวมผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ศ. 678
EC 678
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Economics of Human Resources Natural Resources and
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 679
EC 679
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Economics of Human Resources Natural Resources and
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)
ศ. 681
EC 681
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Organization
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

พฤติกรรมของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรม ปัจจัยกำหนดโครงสร้างตลาด วิธีโครงสร้างตลาด พฤติกรรม ผลการปฏิบัติการ วิธีทฤษฎีราคา ผลกระทบทางสวัสดิการของการแข่งขันไม่สมบูรณ์ การแบ่งแยกราคาขาย การทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน ปัญหาการตัดสินใจเข้าหรือออกตลาด การแข่งขันด้านการโฆษณา นโยบายของรัฐได้แก่ การต่อต้านการผูกขาดและการยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบ

ศ. 682
EC 682
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์
Empirical Industrial Organization
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย

วิธีการเชิงประจักษ์ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การประมาณค่าเส้นอุปสงค์ การวัดอำนาจในตลาด การแข่งขันแนวดิ่งและแนวราบ การตัดสินใจเข้าตลาดของบริษัท ฟังก์ชันการผลิตและผลิตภาพ สัญญา และการเรียนรู้ และเศรษฐมิติที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์ ได้แก่ การประมาณค่าแบบพาราเมตริกที่ไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณค่าแบบนอนพาราเมตริก และการแก้ปัญหา Endogeneity และ Identification

ศ. 688
EC 688
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Industrial Organization: Selected Topics 1
3หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 689
EC 689
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Industrial Organization: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่อน: ศ. 611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics)
ศ.691
EC 691
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
Agricultural Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บรรยาย

เศรษฐศาสตร์การเกษตรที่มุ่งเน้นแบบจำลองการหาค่าที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ดุลยภาพ เศรษฐศาสตร์การผลิตซึ่งครอบคลุมเนื้อหาภาวะคู่กัน (Duality) ในแบบจำลองการผลิตและอุปสงค์ ประสิทธิภาพการผลิต แบบจำลองการผลิตทางการเกษตรภายใต้ความเสี่ยงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีราคาสำหรับการวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มตลาดสินค้าเกษตร การแบ่งแยกราคาขาย คุณภาพในตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การเก็บรักษา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และราคาสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตลาด ความล้มเหลวของตลาด และการแทรกแซงของภาครัฐในภาคการเกษตร ปัญหาและแบบจำลองที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของสินค้าเกษตร

ศ. 698
EC 698
เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Agricultural Economics: Selected Topics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเกษตร หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

ศ. 699
EC 699
เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Agricultural Economics: Selected Topics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.611 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

เรื่องเฉพาะที่เป็นหัวข้อในเศรษฐศาสตร์การเกษตร หัวข้อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) (Thesis and Independent Study)
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์