ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : คณะทำงานและเจ้าหน้าที่
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
จันทิมา ทองแท้
Juntima Tongtha
หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์
ลักษณา คงสมจรูญ
Laksana Kongsomjaroon
หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ รังสิต
ณรงค์ อภิชิตวิทยา
Narong Apichitwittaya
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล
Lumpoun Rungsuwansakul
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรเทพ ไกรเทพ
Kornthep Kraithep
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชินกร บุญชิต
Chinnakorn Boonchit
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์