ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
ผู้อำนวยการ
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
คณะทำงาน
อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
คณะทำงาน
วรรณะ เวชพราหมณ์
Wannah Vejbrahm
ผู้ประสานงาน
สิวรี ศิริวงศ์
Siwaree Siriwong
เจ้าหน้าที่โครงการ
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์