ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : คณะทำงาน
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
อ.ณพล สุกใส
คณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
คณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
กชพรรณ พุ่มพวง
Kodchapan Phumphuang
นักวิชาการศึกษา
จินตนา คงสีปาน
Jintana Khongsipan
นักวิชาการศึกษา
รัชนู ฟูนันท์
Rutchanu Funun
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ งานบริหารและธุรการ
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์