ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : คณะทำงาน
อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
อ.ณพล สุกใส
คณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
คณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
เพชรรัตน์ ไม้จันทร์
Phetcharat Miachan
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จินตนา คงสีปาน
Jintana Khongsipan
นักวิชาการศึกษา
กชพรรณ พุ่มพวง
Kodchapan Phumphuang
นักวิชาการศึกษา
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์