ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : คณะทำงาน
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
อ.ณพล สุกใส
คณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
คณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
กชพรรณ พุ่มพวง
Kodchapan Phumphuang
นักวิชาการศึกษา
จินตนา คงสีปาน
Jintana Khongsipan
นักวิชาการศึกษา
สิริกร ธรรมเสน
Sirikorn Tammasen
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์