สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : คณะทำงานสัมมนา
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
คณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
คณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
Benyapa Visarnjaraernying
เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
ชมภู่ ธงชัย
Chompoo Thongchai
เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
Darawan Raksuntikul
ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์