สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : คณะทำงานสัมมนา
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
อ.วานิสสา เสือนิล
คณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
คณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
Benyapa Visarnjaraernying
เจ้าหน้าที่คณะทำงานและผู้ประสานงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
Darawan Raksuntikul
ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์