กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : คณะทำงาน
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อ.ดร.นภนต์ ภุมมา
คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
อ.ชล บุนนาค
คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
ดวงใจ มาน้อย
Duangjai Manoy
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
ภัชรินทร์ ตะวัน (บัวสอน)
Patcharin Buasorn
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์