สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2562
Seminar "Infrastructure Financing in Asia: Book overview and Role of institutions.”
By :
Dr.Donghyun Park And Dr.Aimee Hampel-Milagrosa, The Asian Development Bank (ADB)
Date :
Tuesday 26, November 2019
Time :
10.30 a.m. - 12.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
Seminar "Behavioural Economics: Theory and Practice"
By :
Professor Peter G Moffatt , School of Economics University of East Anglia.
Date :
Friday 8, November 2019
Time :
10.00 a.m. - 12.00 a.m.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
Teleconference :
424 meeting room, Rangsit Campus
Video Link :
Seminar "การออกนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มองทะลุนโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”
วันที่ :
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
ศ.ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี , ศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Professor of Behavioural Science) Warwick Business School สหราชอาณาจักร.
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2562
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 17 (Thammasat Economic Focus-TEF17) และชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง"ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 17 (Thammasat Economic Focus-TEF17) ร่วมกับชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง"ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?"
วันที่ :
พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
วิทยากร :
1. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
:
2. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
:
3. อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชวนเสวนาโดย :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง LA107 ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนกันยายน 2562
Seminar "Mission Match, Career Concerns, and Welfare Outcomes: Ampur-Level Vertical Bureaucrats”
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
วิทยากรโดย :
Asst. Prof. Dan Honig, International Development (IDEV), Johns Hopkins School of Advanced International Studies.
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar "Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility: Evidence from Thailand and Vietnam"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง"Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility/... Evidence from Thailand and Vietnam" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายโดย :
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2562
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Multilevel taxation, competition and sorting: Evidence from regional borders”
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Multilevel taxation, competition and sorting; Evidence from regional borders" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วิทยากรโดย :
Federico Revelli จาก University of Torino and CESifo.
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar "Peer effects in Diabetes: Evidence from Waianae"
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
คุณกฤษฏิ์ ภัณฑ์กิจนิรันดร, University of Hawaii at Manoa.
ดำเนนรายการโดย :
อ.พีรพัฒน์ เภรีรัตนสมพร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2562
ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 5 เรื่อง"ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ”
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 5 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถี
:
อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนนรายการโดย :
อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
งานสัมมนา 70 ปี รัฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานงานสัมมนา "70 ปี รัฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
เวลา :
13.00 - 14.30 น.
เวทีดีเบตนโยบายสาธารณะเรื่อง :
การออกแบบภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองไทยในมุมมองของคนรุ่นใหม่
เสนอโดย :
ทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
อาจารย์ชาลินี สนพลาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา :
14.30 - 16.30 น.
เวทีเสวนาเรื่อง :
มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย กับดักหรือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ร่วมเสวนาโดย :
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์