ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
ปีการศึกษา
No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1. กฤชนันท์ จิรวิญญู ความเต็มใจจ่ายสำหรับการบริโภคอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร
2. กันย์ สุขสวคนธ์ ความไม่สมดุลของดุลบัญชีเดินสะพัด และผลกระทบต่อประเทศเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็ก
3. ชีวิน สันธิ ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตและความไม่เท่าเทียมทางรายได้: ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิต
4. นิชาภา ตันสกุล ความเต็มใจจ่ายเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร
5. วรรณพร เรืองรัตน์ การวัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
6. วรัญไชย ธันธนาพรชัย การวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในประเทศไทย
7. วริศรา ไกรระวี ความเต็มใจจ่ายต่อบ้านอนุรักษ์พลังงาน
8. วิลันดา ดิสรเตติวัฒน์ การส่งผ่านราคาน้ำมันดิบมายังราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันก๊าดโซฮอล์ในประเทศไทย
9. สมบัติ ใจดี ความผันผวนภายในระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก และนโยบายการเงินที่เหมาะสมภายใต้ทฤษฎีเคออส
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์